Kodifisering av svoveldirektivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) nr 2016/802 av 11 mai 2016 om en reduksjon av svovelinnholdet i visse flytende brennstoffer (kodifisering)

Directive (EU) 2016/802 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels (Codification)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.09.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.09.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVII. Miljøvern

Status

Direktivet ble vedtatt i EU 11.05.2016, og trådte i kraft i EU 31. mai 2016.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/802 om en reduksjon av svovelinnholdet i visse flytende brennstoffer (kodifiseringsdirektivet) erstatter direktiv 1999/32/EC slik dette er endret ved direktiv 2005/33/EC, 2009/30/EC og 2012/33/EU. Alle disse direktivene er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. I tillegg vil forordninger som gjelder i tilknytning til direktiv 1999/32/EC, som endret, også vil fanges opp, herunder forordning 1882/2003 og 219/2009 (vedtatt i komitologi). At det er snakk om kodifisering betyr at forslaget til direktiv ikke medfører endrede eller nye bestemmelser. En kodifisering innebærer at det vedtas et nytt direktiv som erstatter det gamle og konsoliderer vedtatte endringer, og det gjøres kun formelle ikke-substansielle endringer som er nødvendig av hensyn til selve kodifiseringen. Kodifisering er et instrument som benyttes for rettsakter som endres ofte for å gjøre reglene mer oversiktlige og bedre tilgjengelige for brukerne. EU publiserer ikke offisielle konsoliderte versjoner av sitt regelverk, og for rettsakter som endres ofte er det derfor nødvendig å konsultere opprinnelig direktiv og samtlige senere endringer for å kunne vite hva som er gjeldende EU-rett.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktivet endrer ikke gjeldende rett eller innfører ny rett, og forslaget innebærer ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet innebærer ingen konsekvenser for næring eller sjøfolk. For administrasjonen vil det være behov for å gjennomføre normal EFTA-prosess, og EØS-henvisningsfeltene må endres i forskrifter som henviser til rettsaktene som erstattes av kodifiseringsdirektivet. Disse administrative kostnadene anses å være ubetydelige.

Sakkyndige instansers merknader

Forslag til direktiv har vært forelagt hovedorganisasjonene, som ikke hadde merknader til forslaget.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2014)466
Rettsaktnr.: 2016/802/EU
Basis rettsaktnr.: 1999/32/EF
Celexnr.: 32016L0802

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.09.2016
Frist returnering standardskjema: 30.12.2016
Dato returnert standardskjema: 29.09.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker