Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddel - Forlengelse av godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 878/2014 av 12. august 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder forlengelse av godkjenningen til de aktive stoffene dichlorprop-P, metconazole og triclopyr

Commission Implementing Regulation (EU) No 878/2014 of 12 August 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances dichlorprop-P, metconazole and triclopyr

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.09.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 13.08.2014. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Godkjenningen for de aktive stoffene dichlorprop-P, metconazole og triclopyr utløper  31. mai 2017. Det er mottatt søknader om fornyet godkjenning av disse stoffene. Siden forordning (EF) nr. 844/2012 gjelder disse stoffene er det nødvendig og sikre at søkerne får nok tid til å gjennomføre fornyelsesprosedyren i tråd med den nevnte forordningen. Derfor forlenges godkjenningen av disse stoffene frem til 30. april 2018.

Merknader 

Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel (direktiv 91/414). Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene. Disse stoffene er vurdert etter de gamle reglene (direktiv 91/414).

Rettslige konsekvenser 

Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012.  Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen.  Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften ved at listen over godkjente aktive stoffer blir oppdatert.

Administrative og økonomiske konsekvenser   

Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten, SCFCAH Plant Protection Products - Pesticides Legislation. Under forutsetning av at tilpasningsteksten til hovedforordningen (e) kommer på plass som foreslått, anser Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Diklorptop-P finnes i flere godkjente preparater i Norge, både hobby- og yrkespreparater. Metkonazol har vært søkt godkjent i ett preparat (Juventus 90), men aldri vurdert fordi importør trakk søknad før vurdering. Triclopyr er aldri blitt vurdert i Norge.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 878/2014
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32014R0878

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.08.2014
Frist returnering standardskjema: 24.09.2014
Dato returnert standardskjema: 22.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 270/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen