Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

REACH/XVII/cmr

Kommisjonsforordning (EU) nr. 317/2014 av 27. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende vedlegg XVII (cmr)

Commission Regulation (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) as regards Annex XVII (cmr)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordning (EU) nr. 317/2014 ble vedtatt 27. mars 2014. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 317/2014 endrer vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Gjennom postene nr. 28-30 i vedlegg XVII forbys salg til privatpersoner av stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige (cmr-stoffer) i kategori 1A eller 1B, og av blandinger som inneholder slike stoffer i visse konsentrasjoner. De omtalte stoffene fremkommer i egne tillegg (1-6) til vedlegg XVII. En del stoffer ble klassifisert som cmr-stoffer ved endringsforordningene (EU) nr. 618/2012 og (EU) nr. 944/2013 til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Ved forordning (EU) nr. 317/2014 inkluderes nye cmr-stoffer i tillegg 1-6 til vedlegg XVII i REACH. Forordningen regulerer flere prioriterte miljøgifter, deriblant ftalater, tinnforbindelser, PFOA, APFO og PAH.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske Fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH-forskriften). Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) er også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Videre er forordning (EU) nr. 618/2012 innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved endring i CLP-forskriften. Forordning (EU) nr. 944/2013 er også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved endring i CLP-forskriften. Omsetning av stoff og stoffblandinger med PFOA/APFO til privatpersoner er regulert gjennom produktforskriften. Omsetning av de øvrige stoffene til privatpersoner er ikke særskilt regulert i norsk regelverk. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endring av REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 317/2014 er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0317/2014
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32014R0317

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2014
Frist returnering standardskjema: 12.05.2014
Dato returnert standardskjema: 10.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.07.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 180/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.07.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 11.07.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.07.2015

Lenker

Til toppen