POPs IV-V/HBCD

Kommisjonsforordning (EU) 2016/460 av 30. mars 2016 om endring av vedleggene IV og V til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (D041696/01)

Commission Regulation (EU) 2016/460 of 30 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annexes IV and V (D041696/02)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

EU publiserte utkast til endringsforordning for HBCD den 23. november 2015 i EU-registeret. Rettsakten ble vedtatt 30. mars 2016 og publisert i OJ 31. mars 2016. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 3. juni 2016. Gjennomføringsfristen (nedfelt i forordningen) er 30. september 2016. Den norske gjennomføringsforskriften har vedtaksdato 4. juni med ikrafttredelsesdato 30. september 2016 tilsvarende forordningen.

Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs-forordningen) gjennomfører beslutninger i Stockholmkonvensjonen (global) og i Langtransportkonvensjonen (regional). POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling for persistente organiske miljøgifter som omfattes av kravene i Stockholmkonvensjonen og Langtransportkonvensjonen. Det sjette partsmøtet til Stockholmkonvensjonen i mai 2013 vedtok på bakgrunn av et norsk forslag at den bromerte flammehemmeren HBCD (heksabromosyklododekan) er en persistent organisk miljøgift (POP) og at stoffes skal fases ut globalt. HBCD ble listet i konvensjonens vedlegg A, som forplikter parter av konvensjonen til å fatte nødvendige tiltak for eliminering av stoffet. Forordning (EU) 2016/460 omhandler bestemmelser om avfallshåndtering av HBCD og foreslår endringer i vedleggene IV og V i POPs-forordningen (850/2004).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 850/2004 (POPs-forordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 og er gjennomført i produktforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.Utkast til norsk forskrift for gjennomføring av forordningen om bestemmelser om avfallshåndtering av HBCD ble lagt ut på høring 11. desember 2015 med kommentarfrist 25. januar 2016.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordning (EU) 2016/460 er ikke vurdert til å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0460
Basis rettsaktnr.: 850/2004
Celexnr.: 32016R0460

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.04.2016
Frist returnering standardskjema: 06.04.2016
Dato returnert standardskjema: 06.04.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 118/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.12.2015
Høringsfrist: 25.01.2016
Frist for gjennomføring: 30.09.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 30.09.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.06.2016

Lenker