Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flyfrakt og post fraktet inn til unionen

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 984 av 19. februar 2015 som endrer kommisjonsbeslutning 2010/774/EU om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet så langt det gjelder flyfrakt og post fraktet inn til unionen

Commission Implementing Decision C(2015) 984 of 19. februar 2015 amending Commission Implementing Decision 2010/774/EU laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail transported into the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.02.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten ble diskutert under AVSEC-møte (Aviation Security Committee) den 21. januar 2015. Både Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet deltok på møtet. Rettsakten ble vedtatt ved skriftlig prosedyre og vil tre i kraft i EU fra den 1. mars 2015.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart.  På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 og i kommisjonsbeslutning 2010/774/EU. Kommisjonsbeslutning 2010/774/EU inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene i securityregelverket.

Den foreslåtte rettsakten endrer beslutning 2010/774/EU så langt det gjelder flyfrakt og post som fraktes til EU fra tredjeland. Endringene gjøres i tillegg 6-Fii og tillegg 6-I. Da innholdet i beslutningen er konfidensielt, gjøres det ikke nærmere rede for detaljene i dette.

Merknader

Beslutningen er gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Forslag til nytt regelverk utfyller beslutning 2010/774/EU som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Rettsakten ble gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Beslutningen vil per idag ikke ha noen administrative eller økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet og norske aktører som flyr frakt eller post fra tredjeland til EU. Dette kan endre seg hvis norske aktører senere endrer sine rute- og trafikkplaner.

Sakkyndige instansers merknader

Det anses ikke nødvendig av rettsakten må behandles i spesialutvalget for transport, jf. prøveordningen for SU transport. Saken har ikke vært på nasjonal høring.

Vurdering

Forslag til nytt regelverk utfyller beslutning 2010/774/EU som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Det anses ikke å være behov for tilpasningstekst. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/984
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015D0984

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.03.2015
Frist returnering standardskjema: 09.04.2015
Dato returnert standardskjema: 09.04.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 162/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 16.06.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.06.2015

Lenker

Til toppen