Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Import av økologiske produkter fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/131 av 26. januar 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/131 of 26 January 2015 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.03.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland.

Rettsakten tilføyer Republikken Korea (Sør-Korea) som et nytt tredjeland i vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 med en varighet inntil 31. januar 2018. Vedlegg III er en liste over tredjeland hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Sør-Korea er anerkjent for produktkategorien bearbeidede næringsmidler, og omfatter både ingredienser som er dyrket i Sør-Korea og importerte ingredienser. I vedlegg III er det videre inkludert informasjon for Sør-Korea om økologisk produksjonsstandard, kompetent myndighet og godkjente kontrollorgan.

Rettsakten endrer videre vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, som er en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Siden Sør-Korea nå er tilføyet i liste III med godkjente kontrollorgan, er relevante kontrollorgan for kontroll med produksjon og eksport av bearbeidede økologiske produkter fra Sør-Korea slettet i liste IV.

Endringer i vedlegg III er gjeldende i EU fra 1. februar 2015, mens endringer i vedlegg IV først er gjeldende i EU fra 1. mai 2015 for å gi virksomhetene tid til å tilpasse seg endringene.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Rettsakten er en del av flere nye forordninger som skal erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser                                                                                                                                                                                                                                                                 

Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 2015/131 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre all informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Det er gjennomført en korrigering av rettsakten som omfatter endring i datoen for gjennomføring av rettsakten fra 23. til 26. januar.  Dette er derfor endret i tittelen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0131
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32015R0131

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.02.2015
Frist returnering standardskjema: 29.05.2015
Dato returnert standardskjema: 23.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2015
Høringsfrist: 01.03.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen