Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Opphevelse av tiltak mot reker fra Myanmar

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/873/EU av 3. desember 2014 om opphevelse av vedtak 2002/249/EF om særskilte beskyttelsestiltak mot fiskeri- og akvakulturprodukter til konsum importert fra Myanmar

Commission Implementing Decision 2014/873/EU of 3 December 2014 repealing Decision 2002/249/EC concerning certain protective measures with regard to certain fishery and aquaculture products intended for human consumption and imported from Myanmar

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 17.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 3. desember 2014, med ikrafttredelse 6. desember 2014.

Sammendrag av innhold

Rettsakten 2014/873/EU opphever reglene om utvidet importkontroll gitt i 2002/249/EF. Grunnrettsakten 2002/249/EF fastsetter et kontrollregime som retter seg mot reker som importeres fra Myanmar, der dette produktet skal undersøkes for blant annet kloramfenikol.

Bakgrunnen for reglene om utvidet importkontroll av reker fra Myanmar er et omfattende funn av kloramfenikol i dette produktet. Myndighetene i Myanmar har jobbet med å stoppe bruken av dette stoffet, og andre stoffer, i dette produktet og det har ikke vært funnet spor av kloranfenikol i reker fra Myanmar de fem siste årene. På bakgrunn av dette har kommisjonen vurdert at dette produktet er trygt og har besluttet at det ikke lenger er nødvendig å utføre en utvidet importkontroll på disse rekene fra Myanmar. De generelle reglene for importkontroll vil fortsatt komme til anvendelse.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved opphevelse av forskrift 1. februar 2002 nr. 101 om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Myanmar og Thailand. Denne forskriften inneholder også regler om utvidet importkontroll for reker fra Thailand (vedtak 2002/251/EF). Ved at reglene om utvidet importkontroll av reker fra Thailand ikke er opphevet gis disse i en egen forskrift, som mer om dette nedenfor.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil kunne gi Mattilsynet en besparelse i arbeid i det tilfellet at det skulle som en forsendelse med disse produktene direkte fra Myanmar. Det er ikke registrert noen import av reker fra Myanmar de siste årene. Fjerningen av reglene for utvidet kontroll av dette produktet vil også bidra til å gi næringen et større marked som de kan hente slike produkter fra.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten opphever kravet om utvidet importkontroll av reker fra Myanmar for blant annet spor av kloramfenikol, med bakgrunn i at det har ikke vært funn av dette stoffet i reker fra Myanmar på over fem år. Det påpekes at de generelle reglene for kontroll av importerte produkter vil fortsatt komme til anvendelse, slik at Norge fortsatt kan holde et øye med dette produktet, samt at næringen fortsatt har importregler for dette produktet som de må forholde seg til.

Norge har ikke hatt noen direkteimport av dette produktet de siste årene, og opphevelsen av disse utvidede importrestriksjonene vil i prinsippet ikke medføre noen endring for Mattilsynet. Hvis det skulle bli noe direkteimport av dette produktet vil Mattilsynet ikke trenge å gjennomføre en utvidet kontroll av dette produktet. Opphevelsen av kravet om utvidet importkontroll vil gi næringen større valgfrihet i forhold til hvor de kan importere reker fra.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forskriften som 2002/249/EF er gjennomført i, som nå oppheves, inneholder også en annen rettsakt, vedtak 2002/251/EF om kontroll av reker fra Thailand. Denne rettsakten blir ikke opphevet i denne omgangen. For enkelhetens skyld velger Mattilsynet å oppheve hele forskriften og videreføre reglene i vedtak 2002/251/EF (Thailand) i en ny forskrift, som er mer tidsriktig satt opp.

Rettsakten har blitt noe forsinket gjennomført ettersom Mattilsynet har bedt kommisjonen om svar om status for 2002/251/EF, og om også denne burde oppheves.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/873/EU
Celexnr.: 32014D0873

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 11.02.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen