EØS-notatbasen

Plantevernmiddel - Forlengelse av godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/58 av 15. januar 2015 om endring av forordning (EU) nr. 1197/2012 med hensyn til utløpsdatoer for godkjenning av det aktive stoffet tepraloxydim

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/58 of 15 January 2015 amending Regulation (EU) No 1197/2012 as regards the expiry date of the approval of the active substance tepraloxydim

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt i oktober 2014. Den ble publisert i Official Journal of the European Union 17.01.2015. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene. Forordning (EU) nr  540/2011 ble tatt inn i EØS avtalen med forbehold om Stortingets godkjennelse 30.september 2014.

Sammendrag av innhold

Godkjenningen for det aktive stoffet tepraloxydim  utløp opprinnelig  den  31. juli 2017.  Søker har tidligere, som følge av forordning (EU) nr. 844/2012, fått utvidet godkjenningen for å få nok tid til å gjennomføre fornyelseprosedyren i tråd nevnte forordning. Søker har imidlertid informert kommisjonen om at de ikke kommer til å opprettholde søknaden, og godkjenningen endres derfor tilbake til den opprinnelige datoen.

Merknader

Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktivestoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel (direktiv 91/414). Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

Rettslige konsekvenser

Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012.  Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen.  Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften ved at listen over godkjente aktive stoff blir oppdatert. .

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Tepraloxydim  har ikke vært søkt eller godkjent i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 58/2015
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32015R0058

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2014
Frist returnering standardskjema: 10.02.2014
Dato returnert standardskjema: 28.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 95/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker