Biocid-kobberpyrition-pt21

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/984 av 24. juni 2015 om godkjenning av kobberpyrition som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 21

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/984 of 24 June 2015 approving copper pyrithione as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 21

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.07.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse i Biocide Product Committee, på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet nasjonalt. Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Forordningen godkjenner kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 21. Produkttype 21 omfatter grohemmende midler. Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Godkjenning av biocidprodukter med kobberpyrition til bruk i produkttype 21 gis med følgende betingelser:

1) Produkter skal ikke godkjennes til eller benyttes av private bruker.

2) For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr.

3) Det skal fremgå av merkingen og eventuelle bruksanvisninger at barn skal holdes på avstand inntil behandlete overflater er tørre.

4) For godkjente produkter skal det fremgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablad at påføring, vedlikehold og reparasjonsaktiviteter skal foregå innenfor et avgrenset område, på et hardt og ugjennomtrengelig underlag for å minimalisere utslipp til miljøet. Spill eller avfall som inneholder kobberpyrition skal samles opp for gjenbruk eller destrueres.

5) For produkter som kan gi rester av stoffet i næringsmidler eller fôr, skal det undersøkes om det er behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal det treffes hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av forordningen skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen er ikke vurdert til å ha vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Flere av dagens produkter for markedet og bruk av bunnstoffer til fritidsbåter inneholder kobberpyrition. Disse må omformuleres eller kun benyttes av profesjonelle ved marinaer. En stor andel av fritidsbåtene i Norge blir vedlikeholdt og bunnstoff påført av eierne selv. Det er flere alternative produkter for privat bruk i dag, slik at det fortsatt vil finnes bunnstoff på markedet for privat bruk.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0984
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32015R0984

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2015
Frist returnering standardskjema: 15.07.2015
Dato returnert standardskjema: 02.07.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 261/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2015
Høringsfrist: 14.08.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.11.2015