Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1415 av 20. august 2015 om godkjenningen av astaxanthin som fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1415 of 20 August 2015 concerning the authorisation of astaxanthin as a feed additive for fish, crustaceans and ornamental fish

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av astaxanthin som fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk. Preparatet er kjemisk framstilt og klassifisert i kategorien "Sensoriske tilsetningsstoffer" og den funksjonelle gruppen "Fargestoffer ii)"; stoffer som gitt i fôr setter farge på husdyrprodukter. Det er satt grenseverdier for største tillatte innhold av preparatet i fôr. Den er 100 mg/kg fullfôr til alle dyreartene. I fôrblandinger der det tilsettes canthaxanthin eller andre karotenoider samtidig med astaxanthin, skal ikke det samlede innholdet av dem overstige 80 mg/kg fullfôr. European Food safety Authority, EFSA, har vurdert re-godkjenning. De finner at preparatet er trygt i bruk på de omsøkte betingelsene. Astaxanthin har evne til å sette farge på fiskekjøtt, overhuden hos krepsdyr og skinnet hos akvariefisk.

Siden preparatet ikke er endret siden opprinnelig godkjenning, er det gitt en overgangsperiode. I den kan lagervare av preparatet, og premiks og fôrblandinger der det inngår, produsert etter tidligere regelverk, på visse betingelser brukes opp. Perioden er 6 måneder for preparatet og premiks, 12 måneder for fôrblandinger til fisk og krepsdyr og 24 måneder for fôr til akvariefisk.

Rettsakten er fastsatt i EU i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 10. september 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319, om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatet på samme måte som før, og med overgangsordningen som er gitt, kan også lagervare brukes opp på visse betingelser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenningen medfører at preparatet kan brukes som før og at lagervare etter tidligere godkjenning kan brukes opp på visse betingelser. Dette er god ressursutnyttelse. Det er satt grenseverdier for innhold i fôr for å unngå at fiskekjøtt kan få uønsket farge. Likeså for at preparatet skal være trygt for de dyreartene det er godkjent til. Grenseverdien for samlet innhold av karotenoider i fôr er satt av samme årsaker.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1415
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1415

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.08.2015
Frist returnering standardskjema: 12.10.2015
Dato returnert standardskjema: 12.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 43/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.07.2015
Høringsfrist: 07.09.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker