Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 2015/1101, endrer vedleggene II og III

Kommisjonsforordningen (EU) 2015/1101 av 8. juli 2015 vedrørende endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for difenokonazol, fluopicolid, fluopyram, isopyrasam og pendimetalin i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam and pendimethalin in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av difenokonazol, fluopicolid, fluopyram, isopyrasam og pendimetalin i og på visse næringsmidler og fôrvarer.

EU Kommisjonen har mottatt søknader om endring av eksisterende MRL eller fastsettelse av nye MRLer for visse stoff og produkttyper etter artikkel 14.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, pesticide residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Grenseverdiene som endres av denne forordningen er allerede gjeldene i EU og vil gjelde i Norge fra dagen endringsforskrift som tar inn denne fastsettes i Norge.

Ingen av disse plantevernmidlene er godkjent for bruk i Norge.

Mattilsynet vurderer at de aktuelle MRL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge.

Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt; http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Endringer i MRL i forordning (EU) nr. 2015/1101

Difenokonazol

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1101

Basilikum

2,0

10,0

Fluopicolid

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1101

Hvitløk/sjalottløk

0,01*

0,3

Fluopyram

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1101

Fiken

0,7

1,5

Plommer

0,01*

0,5

Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

0,01*

0,3

Løkvekster

0,1(ft)

0,1

Aubergine

0,1(ft)

0,9

Spinat

0,1(ft)

0,2

Sikorisalat/julesalat

0,1(ft)

0,15

Bønner uten belg

0,1(ft)

0,15

Erter med belg

0,1(ft)

0,4

Enkelte oljefrø

0,1(ft)

0,3

Urtete fra røtter

0,1(ft)

2,5

Humle

0,01*

3,0

Krydder av røtter

0,01*

0,3

(ft) manglende data skal foreligge innen 13.07.15

Isopyrasam

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1101

Tomater/Aubergine

0,01*

0,5

Agurk m spiselig skall

0,01*

0,4

Pendimetalin

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1101

Gulrøtter/Pepperrot/

Pastinakk/Rotpersille/ Havrerot

0,2 (ft)

0,7

Knollselleri

0,1

0,2

Kålrot/Neper

0,05*

0,4

Sikorirøtter

0,05*

0,2

(ft) manglende data skal foreligge innen 24.10.16

* betyr at MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet og 
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP-verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1101
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32015R1101

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2015
Frist returnering standardskjema: 04.09.2015
Dato returnert standardskjema: 03.09.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.12.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 299/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.12.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker