Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - HPAI USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1153 av 14. juli 2015 (EU) om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commision Implementing Regulation (EU) 2015/1153 of 14 July 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza following further outbreaks in that country

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 16.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

USA har nylig hatt flere utbrudd av høypatogen aviær influensa type H5N2 og EU kommisjonen foreslår derfor å forby import ifra Nord-Dakota og Missouri. Samtidig er bekjempelsesarbeidet etter flere utbrudd i første kvartal av 2015 fullført og import ifra disse områdene kan gjenopptas. Forordning (EF) nr. 798/2015 omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter ifra tredjeland. Vedlegg I til forordningen har en liste over områder man kan importere ifra. Listen oppdateres for å være i overensstemmelse med sykdomssituasjonen i USA.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/1153
Celexnr.: 32015R1153

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 19.07.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 17.07.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker