Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - HPAI friforklaring Sør-Afrika

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1349 av 3. august 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om Sør-Afrika i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1349 of 3 August 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for South Africa in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.06.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 7. juli 2015 og publisert på OJ den 5. august 2015.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 798/2008 omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjeland. Sør-Afrika har siden 2011 vært pålagt restriksjoner i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) i landet. Sør-Afrika er nå friforklart for HPAI etter vurdering av innsendt dokumentasjon. Dette medfører at det åpnes for import av strutsekjøtt fra Sør-Afrika.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 endres derfor i henhold til det ovenfor beskrevende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1349/2015
Celexnr.: 32015R1349

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.08.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 19.08.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.08.2015

Lenker

Til toppen