Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - HPAI USA Indiana og Nebraska

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1220 av 24. juli 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa, som følge av nylige utbrudd i statene Indiana og Nebraska

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1220 of 24 July 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza following recent outbreaks in the States of Indiana and Nebraska

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.06.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 5. juni 2015 og publisert på OJ den 25. juli 2015.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 798/2008 omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjeland. USA har hatt flere utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) fra høsten av 2014 og fram til i dag. Det er nå oppdaget ytterligere utbrudd i delstatene Indiana og Nebraska. Det pålegges derfor beskyttelsestiltak når det gjelder import av fjørfe og fjørfeprodukter fra de affiserte områdene. Dette gjøres ved at området rundt utbruddene regionaliseres. Dette omfatter hele delstatene Indiana og Nebraska, samt deler av delstatene Wisconsin og Missouri.  På bakgrunn av avtaler og dokumentasjon mottatt av amerikanske myndigheter godkjenner kommisjonen de av USA foreslåtte grensene for regionalisering.

I tillegg er tidligere utbrudd i april og mai i delstaten Wisconsin og Missouri bekjempet. Beskyttelsestiltak iverksatt i forbindelse med disse utbruddene kan derfor oppheves.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 i henhold til det ovenfor beskrevende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1220/2015
Celexnr.: 32015R1220

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.07.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 19.08.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.08.2015

Lenker

Til toppen