Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Format for rapportering etter Seveso III-direktivets artikkel 21 nr. 3

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/895/EU av 10. desember 2014 om formatet for meddelelse av informasjon omtalt i artikkel 21(3) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU om om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer

Commission Implementing Decision 2014/895/EU of 10 December 2014 establishing the format for communicating the information referred to in Article 21(3) of Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards involving dangerous substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.05.2015

Spesialutvalg: Samfunnssikkerhet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Rettsakten ble vedtatt 10. desember 2014.

Sammendrag av innhold

I henhold til artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2012/18/EU om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer, skal medlemsstatene gi opplysninger til Kommisjonen om virksomheter som er omfattet av direktivet. I den forbindelse skal det brukes en nærmere angitt rapporteringsform. Direktiv 2012/18/EU er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning  2014/895/EU pålegger medlemsstatene å bruke rapporteringsformatet som er gitt i vedlegget til beslutningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for samfunnssikkerhet.

Vurdering

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap deltar i CCA-møter (Committee of Competent Authorities), er kjent med endringene og har gitt innspill i prosessen.

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/895/EU
Basis rettsaktnr.: 2012/18/EU
Celexnr.: 32014D0895

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2014
Frist returnering standardskjema: 24.05.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen