Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gelatin, collagen og høyraffinerte produkter

Kommisjonsforordning (EU) 2016/355 11. mars 2016 som endrer vedlegg III i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 853/2004 når det gjelder spesifikke krav for gelatin, collagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum

Commission Regulation (EU) 2016/355 of 11 March 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the spesific requirements for gelatine, collagen and highly refined products of animal origin intended for human consumption

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten skal innlemmes etter hurtigprosedyren.

Bakgrunnen for rettsakten er å sikre tilgangen til importert råstoff til produksjon av gelatin og kollagen i EU og å sikre at 3. land får like konkurransevilkår som EU-land når det gjelder produksjon av slike produkter.Det er behov for import til fellesskapet av råmateriale til produksjon av gelatin og kollagen. Anlegg i tredjeland har problemer med å oppfylle visse krav til råmateriale og det foreslås derfor spesifikke behandlinger av råmateriale som alternativer til dagens krav.

Saken omhandler forslag til forordning som fastsetter spesifikke krav til gelatin, kollagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse til menneskeføde. Høyraffinerte produkter omfatter chondroitin sulfat, hualoronsyre, andre hydrolyserte bruskprodukter, chitosan, glucosamine, løpe, isinglass og aminosyrer.

I dagens regelverk er det krav om at råstoffer til produksjon av gelatin og kollagen (bein, hud og sener) skal komme fra virksomheter som er registrert eller godkjent ihht forordning 852/2004 (Næringsmiddelhygieneforordningen) eller 853/2004 (Animaliehygieneforordningen). I det nye regelverket åpnes det for å bruke råstoff også fra andre virksomheter så lenge de er underlagt kontroll av og er listeført av kompetent myndighet (Mattilsynet i Norge). Det er krav om spesifikk behandling av råstoffet for å sikre mattryggheten. Eksempler på slik behandling er tørking og syrebehandling. Endringen gjennomføres i Animaliehygieneforordningen.

I tillegg er det laget et nytt om krav til behandling av råmateriale til produksjon av høyraffinerte produkter i den samme forordningen.

Overgangsperioden for import av animalske produkter utløper 31. desember 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 22. desember 2008 nr 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning verken for virksomheter eller tilsyn.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Så langt en kjenner til er det ikke produksjon av gelatin og kollagen og videre av høyraffinerte produkter i Norge. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/355/EU
Basis rettsaktnr.: 853/2004
Celexnr.: 32016R0355

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.03.2016
Frist returnering standardskjema: 01.04.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen