Gjennomføringsbeslutning om ekvivalens av tilsyns- og reguleringsmessige krav etter CRR

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om ekvivalensen av visse tredjelandes og territoriers tilsyns- og reguleringsmessige krav med henblikk på behandling av eksponeringer i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the equivalence of the supervisory and regulatory requirements of certain third countries and territories for the purposes of the treatment of exposures according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Beslutningen trådte i kraft 1. januar 2015. Gjennomføring i EØS-avtalen kan ikke gjøres for ESA-forhandlingene er avsluttet og CRD IV/CRR er inntatt i EØS-avtalen. Finanstilsynet tar sikte på å legge beslutningen til grunn ved praktiseringen av bestemmelsene i kapitalkravsforskriften om stater der regulering og tilsyn er på EØS-nivå.

EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning om ekvivalens for tilsynsregimer og regelverk i enkelte tredjeland for behandling av eksponeringer etter CRR gjelder for kredittinstitusjoner, investeringsselskaper, regulerte markeder og diverse myndigheter, sentralbanker og offentlige foretak. Listen over land som anses ekvivalente for hver type eksponering avviker noe.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 908/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32014D0908

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.11.2014
Frist returnering standardskjema: 13.03.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen