REACH/XVII/benzen

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1494 av 4. september 2015 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår benzen

Commission Regulation (EU) 2015/1494 of 4 September 2015 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) as regards benzene

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.11.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 4. september 2015. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsforordning (EU) 2015/1494 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

I post 5, stk. 3 i vedlegg XVII forbys det å bringe i omsetning eller bruke benzen som et stoff eller som en bestanddel i andre stoffer eller blandinger i konsentrasjoner på 0,1 vektprosent eller mer. På grunn av spesielle geologiske forhold inneholder naturgass fra visse reservoarer mer enn 0,1 vektprosent benzen, men mindre enn 0,1 volumprosent. De teknikker som kan benyttes for å redusere innholdet av benzen til mindre enn 0,1vektprosent benzen vil innebære kapitalutgifter på nesten 1 mrd EUR og driftsutgifter på ca 60 mill EUR om året. Det fremgikk av en risikovurdering at naturgass, som bringes i omsetning til forbrukere og har en grenseverdi for benzen på over 0,1 vektprosent, men under 0,1 volumprosent, ikke utgjør en uakseptabel helserisiko. Gjennom forordning (EU) 2015/1494 endres forordning (EF) nr. 1907/2006 for å gjøre det mulig å bringe i omsetning og bruke naturgass med en konsentrasjon av benzen under 0,1 volumprosent.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av ny forordning vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1494
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32015R1494

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.09.2015
Frist returnering standardskjema: 07.09.2015
Dato returnert standardskjema: 07.09.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 257/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.05.2015
Høringsfrist: 01.07.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.11.2015

Lenker