Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av vedtak 2008/961/EF om tredjelandsutstederes bruk av visse tredjelands nasjonale regnskapsstandarder og internasjonale regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper

(Draft) Commission Implementing Decision amending Decision 2008/961/EC on the use by third countries' issuers of securities of certain third country's national accounting standards and International Financial Reporting Standards to prepare their consolidated financial statements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Det foreslås i utkastet at beslutningen trer i kraft 1. januar 2015.

Etter kommisjonsbeslutning 2008/961/EF kan tredjelandsutstedere benytte Indisk GAAP som regnskapsspråk i konsernregnskapet i regnskapsår som starter før 1. januar 2015. Dette er en overgangsordning i forbindelse med konvergering av Indisk GAAP til IFRS. (Utkast) til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av vedtak 2008/961/EF forlenger overgangsordningen til 1. april 2016.

Vurdering

Beslutningen anses å være EØS-relevant og akseptabel.

En gjennomføring i norsk rett vil medføre endring av verdipapirforskriften § 5-11 (1).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2004/109/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker