Vet - helsesertifikater samhandel storfe og svin

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2015/819 av 22. mai 2015 som endrer vedlegg F av direktiv 64/432/EØF om formatet av helsesertifikater for samhandel med storfe og svin

Commission Implementing Decision (EU) No. 2015/819 of 22 May 2015 amending Annex F to Council Directive 64/432/EEC as regards the format of the model health certificates for intra-Union trade in bovine animals and swine

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg F av direktiv 64/432/EØF som omhandler helsesertifikater som skal medfølge dyr ved samhandel med storfe og svin. Disse helsesertifikatene ble nylig endret av beslutning 2014/798/EF for å harmonisere formatet av helsesertifikatene med modellen vedlagt forordning (EF) nr. 599/2004.

Opplysningene i pass og midlertidig pass for storfe inkluderer fødselsdato og kjønn. Det ansees derfor som en unødvendig administrativ byrde at disse opplysningene også skal oppgis i helsesertifikatet for storfe. Krav om at fødselsdato og kjønn skal oppgis i felt I.32 i helsesertifikatet for storfe fjernes derfor.

Krav om opplysninger om kjønn i felt I.32 i helsesertifikatet for svin ble innført med endringen gitt i beslutning 2014/798/EF. Dette ansees også som en unødvendig administrativ byrde og dette kravet fjernes fra helsesertifikatet.

I tillegg fjernes kravet om opplysninger om art i felt I.32 i begge helsesertifikatene da denne opplysningen allerede er gitt i felt I.19, varekode.

Forklaring til felt I.32 i merknadene til begge helsesertifikatene endres tilsvarende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer av forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin og forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe der de berørte helsesertifikatene er vedlagt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene ikke vil få noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning da handel med svin og storfe til Norge er svært begrenset.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0819
Basis rettsaktnr.: 64/432/EØF
Celexnr.: 32015D0819

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2015
Frist returnering standardskjema: 28.08.2015
Dato returnert standardskjema: 14.09.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.12.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 295/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2015
Høringsfrist: 25.09.2015
Frist for gjennomføring: 12.12.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker