Vet - import av elefanter fra Bangladesh

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/917 av 15. juni 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EU) nr. 206/2010 som fastsetter lister over tredjestater, territorier eller deler av slike som er godkjent for innførsel til den Europeiske Union av visse dyr og ferskt kjøtt og de veterinære sertifiseringskravene når det gjelder Bangladesh

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/917 of 15 June 2015 amending Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements as regards Bangladesh

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.05.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig som den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 17. juni 2015 om endring i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23, tredje ledd. Forskriften er fastsatt uten høring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer tredjelandslisten i del 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 206/2010 for at det til 17. august 2015 skal være tillatt å importere elefanter fra en godkjent virksomhet i Chittagong Safari Park i Bangladesh til en godkjent virksomhet på Kypros.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for noen her i landet.
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre, jf. EØS-avtalen vedlegg I, kapittel I, innledende del nr. 7. Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0917/2015
Celexnr.: 32015R0917

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 17.06.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker