Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avgifter - støyreduksjon (NDTAC)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/429 om fastsettelse av metodene som skal følges ifm innkreving av avgifter for kostnader for støy

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/429 setting out the modalities to be followed for the application of the charging for the cost of noise effects

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.03.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/429 om fastsettelse av metodene som skal følges ifm innkreving av avgifter for kostnader ved støy ble publisert i OJ 14. mars 2015. Forordningen er hjemlet i direktiv 2012/34/EU om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde, og særskilt artikkel 31 pkt. 5. Der fremgår det at EU-kommisjonen skal treffe gjennomføringstiltak som fastsetter metodene som skal følges ved innkreving av avgifter for kostnadene ved støy, herunder varigheten av denne ordningen mv. Enhver endring av infrastrukturavgiftene for å ta hensyn til kostnadene ved støy skal støtte ettermontering av den økonomisk mest bærekraftige bremseteknologi med lavt støynivå som er tilgjengelig på jernbanevogner.

En stor del av befolkningen i Europa er plaget av støy fra jernbanen (ca 10 %), og særskilt fra godstransporten. Hensikten med forordningen er derfor å skape et incentiv til å skifte ut dagens bremseklosser på tog (vogner og lokomotiver) med komposittbremseklosser. Gjennom å installere slike bremseklosser kan f.eks. støynivået reduseres med opp til 10 dB (dvs. med ca 1/3). Forordningen angir metoder som infrastrukturforvalter skal bruke ved innføring av en slik ordning. Innføring av ordningen er frivillig og pålegger ikke medlemsstatene å kreve at infrastrukturforvalterne endrer avgiftene iht forordningen.

Artikkel 1 fastsetter de metoder infrastrukturforvalter skal følge i de tilfeller det i forbindelse med fastsettelse av infrastrukturavgifter skal tas hensyn til støynivået fra rullende materiell for godstransport.

Artikkel 2 lister opp 11 definisjoner som brukes i forordningen.

Artikkel 4 Ordningen skal, om den  innføres, gjelde for alle jernbaneforetak, og får ikke lede til unødvendig konkurransevridning mellom jernbaneforetak eller innvirke negativt på konkurranseevnen for godstransporten. Ordningen skal gjelde til 31. desember 2021.

Av artikkel 4 fremgår det at infrastrukturforvalteren kan innføre en bonusordning for jernbaneforetak som bruker moderniserte vogner. Nivået skal være det samme på hele infrastrukturforvalterens nett og skal gjelde på alle moderniserte vogner. Nivået skal beregnes ut fra antall vognaksler og antall kjørte kilometer. Minimumsnivået er satt til 0,0035 euro pr. aksel-kilometer og skal fastsettes for minst et år.

Av artikkel 5 fremgår det bl.a. at infrastrukturforvalter kan innføre en bonusordning for jernbaneforetak som kjører støysvake tog (består av minst 90 % støysvake vogner). Bonusen skal gjelde for hvert støysvakt tog.

Av artikkel 6 fremgår det at infrastrukturforvalter kan innføre en bonusordning for jernbaneforetak som kjører meget støysvake vogner og lokomotiver (støyutslipp med minst 3 dB under verdiene satt  i forordning TSI - støy), og gjelder for hver meget støysvak vogn og hvert meget støysvakt lokomotiv.

Artikkel 7 åpner opp for at infrastrukturforvalter kan innføre en ekstra kostnad for jernbaneforetak som kjører støyende tog (tog som består av mer enn 10 % støyende vogner), og får i tilfelle anvendelse på hvert støyende tog.

I artikkel 8 opplyses det om at infrastrukturforvalter skal være ansvarlig for ordningen, herunder at det skal føres regnskap. Regnskapet skal være tilgjengelig for kompetente nasjonale myndigheter opp til 10 år etter utgangen av at ordningen har opphørt. For moderniserte vogner skal jernbaneforetaket fremlegge relevante tekniske og økonomiske opplysninger om at moderniseringen har funnet sted. For støysvake vogner skal en ibruktakingstillatelse eller lignende fremlegges. For meget støysvake vogner skal det fremlegges bevis på at den har et lavere støynivå. Administrasjonskostnader skal ikke tas i betraktning ved fastsettelse av nivået på bonusen. Infrastrukturforvaltere i EU som anvender ordningen skal samarbeide for å forenkle og harmonisere prosedyrene.

Av artikkel 9 fremgår det at ordningen skal notifiseres til Kommisjonen før de blir gjeldende. Senest 1. mai 2016 og siden hvert år skal medlemsstatene rapportere til Kommisjonen om diverse data fra foregående år, bl.a. hvor mange vogner som omfattes av ordningen, kjørelenge etc.

Av artikkel 10 fremgår det at EU-kommisjonen senest 31. desember 2018 skal evaluere gjennomføringen av ordningen.

Av artikkel 11 fremgår det at ordninger som eksisterer når denne forordning trer i kraft kan gjelde frem til 10. desember 2016. Imidlertid får ikke forordningen i slike tilfeller anvendelse før eksisterende ordning har opphørt.

Forordningen skal gjelde fra 16. juni 2015, jf. artikkel 12.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen kan gjennomføres i norsk rett med hjemmel i jernbaneloven og jernbaneforskriften under forutsetning av at direktiv 2012/34, basisdirektivet, tas inn i EØS-avtalen, og endringer i jernbaneloven som gjennomfører direktivet samt ny jernbaneforskrift har trådt i kraft.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kjøreveisavgiften i Norge er p.t. satt til 0,- kr, unntatt for godstog med tillatt aksellast over 25 tonn (i praksis kun på Ofotbanen). Det er pt. ikke aktuelt å innføre en slik ordning som det legges opp til i forordningen. Også i gjeldende regelverk er det åpning for å ta hensyn til kostnadene ved miljøpåvirkning som følger av togdriften.

Sakkyndige instansers merknader

Forskrift som gjennomfører direktiv 2012/34/EU er på høring, og der hjemmel til å ta hensyn til miljøkostnadene, herunder fremme ettermontering av bremseteknologi med lavere støynivå på jernbanevogner, er tatt inn. Frist for høringen er 18. mai 2015.

Vurdering

Det er frivillig for infrastrukturforvaltere å innfør en bonusordning for støyreduserende tiltak slik som det fremgår av forordningen. Norge har i dag en kjøreveisavgift på 0 kr, unntatt for godstog med tillatt aksellast over 25 tonn (i praksis kun på Ofotbanen). Det er pt. ikke aktuelt å innføre en slik bonusordning i Norge. Forordningen vil derfor ikke på det nåværende tidspunkt ha økonomiske eller administrative konsekvenser for det private eller for det offentlige.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel, og kan tas inn i EØS-avtalen med hjemmel i jernbaneloven. Det er ikke behov for tilpasningstekst. Det må tas forbehold om at basisrettsakten, direktiv 2012/34/EU, tas inn i EØS-avtalen (under forutsetning av Stortingets samtykke).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0429/2015
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2012/34/EC
Celexnr.: 32015R0429

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2015
Frist returnering standardskjema: 11.06.2015
Dato returnert standardskjema: 13.04.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen