Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Informasjon om innovative teknologier i typegodkjenningsdokumenter

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/45 av 14. januar 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 hva angår innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøy

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/45 of 14 January 2015 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards innovative technologies for reducing CO2 emissions from light commercial vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.03.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 14. januar 2015 og trådte i kraft i EU 4. februar 2015.

Forordningen var på nasjonal høring våren 2015.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 13.06.17, beslutning nr. 104. Forordningen ble tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil den 14.06.17.

Kort om relaterte rettsakter

Godkjenningsdirektiv 2007/46/EF inneholder harmoniserte tekniske og administrative bestemmelser om EU-typegodkjenning av biler og tilhengere.

Kommisjonsforordning 692/2008 innfører tekniske bestemmelser om målemetoder, testdrivstoffer, administrative prosedyrer mm. som skal til for å typegodkjenne biler ihht. forordning 715/2007 (Euro 5 og Euro 6), og angir blant annet krav til måling av CO2-utslipp og drivstofforbruk.

Forordning 510/2011 gjelder krav for CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøy (kjøretøy i gruppe N1, varebiler) og inngår i EUs integrerte arbeid for å redusere utslipp av CO2. Forordning 427/2014 fastsetter prosedyre for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier (økoinnovasjoner) for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøy i tilknytning til forordning 510/2011.

Sammendrag av innhold

Det fremgår av forordning 510/2011 at det skal tas hensyn til CO2-reduksjoner som oppnås ved bruk av økoinnovasjoner når fabrikantenes gjennomsnittlige CO2-utslipp skal beregnes. Forordning 2015/45 endrer derfor direktiv 2007/46/EF og forordning 692/2008 slik at informasjon om bruk av økoinnovasjoner fremkommer i relevante dokumenter som benyttes i typegodkjenningsprosessen. Endringene trer i kraft 1. januar 2016 og EU-typegodkjenninger som utstedes fra og med denne datoen skal inkludere informasjon om bruk av økoinnovasjoner. Likeledes skal fabrikantene utstede COC med informasjon om bruk av økoinnovasjoner for alle nye kjøretøy fra samme dato. Rettsakten slår likevel fast at typegodkjenningsmyndighetene ikke skal nekte å utstede EU-typegodkjenninger eller nasjonale typegodkjenninger dersom rettsakten er oppfylt fra den datoen som forordningen trer i kraft i EU, dvs. fra 4. februar 2015.

Merknader

EU-hjemmel:

Forordningen er en endringsforordning, og har blitt vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer godkjenningsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning 692/2008. Begge disse rettsaktene er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, hvor også forordning 2015/45 vil bli implementert.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Autosys er tilrettelagt for å motta typegodkjenningsdata om økoinnovasjoner.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg for handelsforenklinger.

Vurdering

Forordningen anses å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i selve utarbeidelsen av den nye forordningen. Imidlertid har Norge vært til stede i fora der regelverket har vært diskutert.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/45/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0045

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.01.2015
Frist returnering standardskjema: 05.03.2015
Dato returnert standardskjema: 05.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 104/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.04.2015
Høringsfrist: 21.05.2015
Frist for gjennomføring: 14.06.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 14.06.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.06.2017

Lenker