Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kategorier av og beskyttede betegnelser på alkoholsterke drikker.

Kommisjonsforordning (EU) 2015/210 av 10. februar 2015 om endringer i vedleggene II og III i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking av og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

Commission Regulation (EU) 2015/210 of 10 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer vedleggene II og III i forordning (EF) nr. 110/2008 om alkoholsterke drikker.

Vedlegg II om kategorier av alkoholsterke drikker endres slik at det innføres en ny kategori alkoholsterk drikk med tilhørende vilkår for bruk av den aktuelle betegnelsen. Den nye kategorien tas inn i et nytt punkt 37a i vedlegg II, og heter "Slåpetornaromatisert alkoholsterk drikk eller Pacharan". Alkoholsterke drikker som er produsert av de aktuelle ingrediensene og på denne måten, har tradisjonelt vært produsert i Spania og er godt kjent av spanske forbrukere under betegnelsen "Pacharan". I vilkårene for bruk er det presisert betegnelsen "Pacharan" bare kan brukes alene dersom produktet er produsert i Spania. Dersom produktet er produsert utenfor Spania, skal betegnelsen "Slåpetornaromatisert alkoholsterk drikk" brukes, men betegnelsen "Pacharan" kan eventuelt supplere betegnelsen. Dersom betegnelsen "Pacharan" supplerer betegnelsen "Slåpetornaromatisert alkoholsterk drikk", kreves det i tillegg at betegnelsen ledsages av opplysninger om ordene "produsert i ...." etterfulgt av navnet på produksjonslandet.

Vedlegg III om beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker endres slik at de beskyttede spanske geografiske betegnelsene "Pacharan navarro" og "Pacharan", som per i dag er beskyttet under samlekategorien Andre alkoholsterke drikker, slettes. Det opprettes en ny kategori 37a i vedlegg III med samme navn som den nye kategori 37a i vedlegg II - "Slåpetornaromatisert alkoholsterk drikk eller Pacharan". Dit flyttes den spanske beskyttede geografiske betegnelsen  "Pacharan navarro". På grunn av endringene i vedlegg II knyttet til bruken av betegnelsen "Pacharan", videreføres ikke denne betegnelsen som en egen beskyttet spansk geografisk betegnelse i vedlegg III.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett skulle medføre administrative, økonomiske eller andre konsekvenser av betydning for verken virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsaken er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0210/2015
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0210

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2015
Frist returnering standardskjema: 05.06.2015
Dato returnert standardskjema: 05.05.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.03.2015
Høringsfrist: 20.04.2015
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen