Revisjonsstudie, økodesign og energimerking av husholdningsvaskemaskiner

Revisjon av energimerkeforordning 1061/2010 og økodesignforordning 1015/2010 for husholdningsvaskemaskiner samt ny forordning for kombinerte vaske-/tørkemaskiner

Revision of the Energy Label regulation 1061/2010 and of the Ecodesign Regulation 1015/2010 on household washing machines

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Møte i samrådsforum er planlagt høsten 2017.

Sammendrag av innholdet

EU-Kommisjonen avsluttet i november 2015 en revisjonsstudie som skal danne grunnlag for en revisjon av energimerkeforordning 1061/2010 og økodesignforordning 1015/2010 for husholdningsvaskemaskiner samt av det eldre energimerkedirektivet for kombinerte vaske-/tørkemaskiner, 92/75/EØF. Etter planen resultatene fra studien/en førtste skisse til reviderte forordninger diksuteres i et samrådsforum i løpet av høsten 2017.

Forordningene er gjennomført i Norge med økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter. De reviderte forordningene vil eventuelt gjennomføres i Norge ved forskriftsendringer etter at forordningene har trådt i kraft i EU.Forordningene ligger under rammedirektivene  2010/30/EU (energimerkedirektivet) og 2009/125/EF (økodesigndirektivet). Forordningene pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål.

Studien munner ut i forslag til eventuelle endringer av de gjeldende  forordninger, f.eks. skjerping av gjeldende krav, innføring av nye typer krav eller justering av forordningens virkeområde. De foreslåtte kravene vil kunne gjennomgå endringer i prosessen helt frem til endelig vedtak.

Artikkel 7 i forordning 1015/2010 oppgir at studien særlig skal vurdere måletoleranser i bilag III, mulighet for fastsettelse av krav til skylle-og sentrifugeringsevne og potensiell varmtvannstilkobling. Utover fokusområdene nevnte i artikkel 7, skal studiet også vurdere utvidelse av virkeområdet til å også omfatte kombinerte vask-/tørkmaskiner.

Studiets forslag til endringer i gjeldende forordninger

Dagens omfang i virkeområdet reduseres i den reviderte forordningen til å kun innbefatte:

 • Husholdningsvaskemaskiner med alminnelig elnettilslutning
 • Kombinerte husholdningsvask-/tørkmaskiner

Produkter som foreslås å tas ut fra gjeldende forordning:

 • Husholdningsvaskemaskiner med alminnelig elnettilslutning som også kan drives av batterier
 • Husholdningsvaskemaskiner som selges til annen bruk enn i husholdninger
 • Husholdningsvaskemaskiner til innbygning

Mulige endringer i økodesignkravene:

 • Krav til maksimal varighet for programtid for for standard eco-program
 • Krav til forbruksinformasjon, herunder f.eks ved bruk av QR-kode
 • Krav til maksimal tillatt temperatur
 • Mere ambisiøse krav til vaskeevne men, dette vil avhenge av tilgjengelige måleresultater
 • Minstekrav til skylleevne
 • Krav til maksimalt tillatt vann- og energiforbruk
 • Krav til sentrifugeringseffektivitet, såkalt spin dry efficiency og restfuktighet, såkalt remaining moisture content (RMC)
 • Bedre definert målesyklus, f.eks ved å inkludere kombinasjon av helfyllingsprogram, programmer med fyllinger på 2/3 og 1/3 av kapasiteten i stedet for dagens gjeldende målesykluser med kun hel- og halvfylling
 • Forbedret formel til beregning av energieffektivitetsindeksen (EEI), f.eks ved å  utelate forbruk i hviletilstand og andre tilstander med redusert forbruk, eller inkludere økende trommelvolum. 
 • Krav til maksimalt tillatt forbruk i tilstander med redusert forbruk, f.eks utsatt-start, left-on og nettverkshviletilstand mv.
 • Krav til kombinerte husholdningsvask-/tørkmaskiner, herunder tilstedeværelse av vask- og tørksyklus. Tillatt totalt energiforbruk, minstekrav til energieffektivitet, krav til tørkeevne mm.
 • Krav til forbedret holdbarhet og reparasjonsmulighet i tilknytning til sirkulær økonomi

Mulige endringer til energimerkekrav

 • Gå tilbake til opprinnelig A-G energiklasseskala (jfr forslag til ny energimerkeforordning som erstatter energimerkedirektivet for produkter). Dvs at +-ene fjernes fra skalaen
 • Flere opplysning på energimerket, f.eks. om mulighet for varmtvannstilkobling, vaskeevne, energiforbruk ved ulike vaskeprogrammer, indikasjon av tørkefunksjon eller vask- og tørkfunksjon for kombinerte husholdningsvask-/tørkmaskiner

Smart-tilpasning av apparater er diskutert i studien, men man har valgt å ikke gå videre med temaet under denne lot-en da flere betingelser for å kunne stille slike krav ikke er oppfylt. Kommisjonen tar forøvrig opp temaet på horisontalt nivå i Ener lot 33  Preparatory study on Smart Appliances. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Et potensielt krav om at energimerket skal opplyse om eventuell varmtvannstilkobling, vil ikke ha noen betydning for norske forhold siden vannet i så fall er oppvarmet med elektrisitet i forveien.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1015/2010, 1061/2010 og 92/75/EØF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker