Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Revisjon, økodesign husholdningsvaskemaskiner og kombi vask/tørk

Kommisjonsforordning (EU) .../... av xxx om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsvaskemaskiner og husholdningsvaske-/tørkemaskiner som trekker tilbake forordning (EU) nr. 1015/2010 med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsvaskemaskiner og, endring av forordning 1275/2008

COMMISSION REGULATION (EU) …/…of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines and household washer-dryers repealing Regulation (EU) No 1015/2010 with regard to ecodesign requirements for household washing machines and, amending Regulation (EC) No 1275/2008

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Møte i samrådsforum ble avholdt 18.12.2017 og ny behandling og avstemming i forskriftskomiteen kan forventes før sommeren 2018. Produktene er ikke blant NVEs prioriterte produkter.

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkedirektivet virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innholdet

EU-kommisjonen har startet en revisjon økodesignforordning 1015/2010 for husholdningsvaskemaskiner. Revisjonen befinner seg i konsulterende fase der Kommisjonen har fremlagt et utkast til revidert forordning som medlemslandene kan kommentere på. Forordning 1015/2010 ligger under økodesigndirektivet (2009/125/EF) og er gjennomført i Norge med økodesignforskriften.

Forordningen pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål.

Forslag til utvidet virkeområde

Virkeområdet foreslås utvidet fra husholdningsvaskemaskiner med nettilslutning til også å omfatte kombinert vask-/tørkmaskiner med nettilslutning. I tillegg foreslås at batteridrevne produkter samt innbygningsprodukter inkluderes.

Omgåelse av regelverket

Det foreslås en egen artikkel som forbyr produkter som er designet slik at produktets ytelse automatisk endres til det bedre under testing i den hensikt å oppnå bedre verdier for parameterne som deklareres av produsenten i den tekniske dokumentasjonen og i annen medfølgende dokumentasjon.

Ny revisjon

Senest fem år etter ikrafttredelse av den reviderte forordningen skal kommisjonen i lys av den teknologiske utviklingen vurdere forordningen på ny og legge frem resultatet for Samrådsforum. I vurderingen inngår potensial for forbedring av energieffektivitet og andre miljøegenskaper. Videre skal nye krav knyttet til materialeffektivitet, inkludert reparerbarhet, holdbarhet, resirkulerbarhet og mulighet for oppgradering, vurderes.

Forslag til virkningsdatoer for innskjerping og nye krav er 1. desember i årene 2020, 2022 og 2024.

Foreslag til reviderte krav

Det foreslås både spesifikke og generiske økodesignkrav. De spesifikke kravene innebærer bla skjerping av gjeldene energieffektivitetskrav, vaskeevne og vannforbruk. Det stilles blant annet krav om oppnådde minimumstemperaturer ved to bomullsvaskeprogrammer. Ved 60 °C bomullsvask skal temperaturen minimum nå 45 °C mens ved  40 °C bomullsvask skal temperaturen minimum nå 30 °C i minst fem minutter. De generiske kravene inneholder i hovedsak krav om type informasjon som skal gis. Blant annet skal det gis informasjon knyttet reparasjon og avhending av produktet. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 2018/xx vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det antas at gjennomføring av den reviderte forordningen ikke vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter siden den erstatter en gjeldende forordning. 

Sakkyndige instansers merknader

Den 7. desember 2017 publiserte NVE en høring av utkast til revidert forordning . Ingen høringsinnspill kom inn.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1015/2010, 1275/2008 og 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen