Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økodesign, revisjon husholdningsvaskemaskiner og kombi vask/tørk

Kommisjonsforordning (EU) .../... av xxx om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner og kombinerte vaske-tørkemaskiner i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av forordning 1275/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 1015/2010

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX laying down ecodesign requirements for household washing machines and household washer-dryers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1015/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Vaskemaskiner er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. NVE har derfor ikke deltatt i ekspertgrupper eller sendt inn norske posisjoner.

Den aktuelle økodesignforordningen er underlagt prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5) . Forordningen ble behandlet i forskriftskomiteen 10. januar 2019 og er sendt til Råd og Parlament for behandling med frist 23.05 2019.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for energi der berørte departementer er representert (20.03.2019).

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innholdet

Forordningen, som omhandler vaskemaskiner til husholdningsbruk, er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsdirektiv 2009/125/EF. Forordningen reviderer gjeldende forordning 1015/2010 om miljøvennlig utforming av vaskemaskiner til husholdningsbruk. Den reviderte forordningen utvider virkeområdet til også å gjelde kombinerte vaske-/tørkemaskiner. Forordningen stiller krav om at vaskemaskinene alltid skal utstyres med et unikt program, benevnt som «ECO 40-60 Programme», som tilfredsstiller bestemte krav for energieffektivitet, vaskeevne, programvarighet i minutter, og vannforbruk. Det stilles også krav til ressurseffektivitet og informasjon. Ressurs- og informasjonskravene skal understøtte EUs sirkulærøkonomisatsing. Eksempel på slike krav er design av produktet med tanke på reparasjon og gjenbruk samt fremtidig enkel demontering, resirkulering og gjenvinning, merking av kjølemediet i en eventuell varmepumpe og informasjon til profesjonelle reparatører. 

I likhet med de fleste nye økodesign produktforordninger og revisjoner av gjeldende forordninger, inneholder den aktuelle forordningen en ny bestemmelse om forbud mot omgåelse av regelverket (artikkel 6 Circumvention). Det er forbudt å bringe i omsetning produkter som er designet slik at produktets ytelse automatisk endres til det bedre under testing i den hensikt å oppnå bedre verdier for ulike parametere. Den samme bestemmelsen sier at maskinens vann- og energiforbruk ikke skal økes som følge av en programvareoppdatering, uten at produsenten eller importøren har innhentet eksplisitt tillatelse på forhånd fra sluttbrukeren.  

Det er verdt å merke seg bestemmelsen i pkt (f) i artikkel 8 Review. Norske miljømyndigheter har fått gjennomslag for sitt innspill om at det ved neste gjennomgang av forordningen, skal vurderes om det er gjennomførbart å sette krav om at vaskemaskiner skal utstyres med mikroplastfilter i avløpet. Resultatet av gjennomgangen skal fremlegges for Kommisjonen senest 6 år etter ikrafttredelse av forordningen. Norske miljømyndigheter sendte innspillet til Kommisjonen før sommeren 2018.

Merknader

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Den 7. desember 2017 og 8. desember publiserte NVE en høring av utkast til revidert forordning. NVE mottok ingen innspill. Det vises ellers til innspillet om mikroplastfilter fra norske miljømyndigheter.

NVE vurderer forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det konkluderes med at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1015/2010, 1275/2008 og 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen