Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - EXPO Milan - Japan

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/448 av 17. mars 2015 om fastsettelse av særskilte dyrehelsebestemmelser for innførsel til Unionen av visse animalske produkter fra Japan bestemt til EXPO Milano 2015

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/448 of 17 March 2015 establishing specific animal health rules for the introduction into the Union of certain products of animal origin from Japan destined for EXPO Milano 2015

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 31.03.2015

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 17. februar 2015, publisert på OJ 18. mars 2015 og trer i kraft i EU 19. mars 2015.

Sammendrag av innhold

I Milano, Italia, skal det i perioden 1. mai - 31. oktober 2015 holdes en internasjonal utstilling ved navn "EXPO Milano 2015". Det sentrale temaet i denne utstillingen skal være «Feeding the planet – Energy for life», og det forventes at rundt 150 land vil delta. På grunn av temaet vil tredjeland ha behov for å introdusere sine matvarer, deriblant animalske produkter, på utstillingen. Ikke alle tredjeland er autorisert for å kunne eksportere produkter av animalsk opprinnelse til Unionen. For at slik eksport til EXPO Milano 2015 allikevel skal kunne gjennomføres er det gitt en rekke unntak og dertil strenge kontrolltiltak i forordning (EU) 2015/329.

Japan er ikke listerørt i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 som tredjeland hvorfra det tillates import av ferskt kjøtt fra domestiserte dyr. Japan er listeført i del 2 av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF som tredjeland hvorfra det tillates import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra domestisert svin dersom disse produktene har gjennomgått behandling "B" (spesifisert i del 4 av vedlegget).

Rettsakten gir tillatelse til import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra domestisert svin fra Japan dersom de er behandlet etter metode "A" (spesifisert i del 4 av vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010). Dette på bakgrunn av dyrehelsesituasjonen i Japan og de strenge kontrolltiltakene for produkter av animalsk opprinnelse til EXPO Milano 2015 gitt i forordning (EU) 2015/329.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer ikke eksisterende norske forskrifter, men fastsettes som en egen tidsbegrenset forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Produkter av animalsk opprinnelse som ankommer norske tollstasjoner ment for EXPO Milano 2015, skal behandles lik som andre importerte produkter. Rettsakten anses derfor å ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/448/EU
Celexnr.: 32015R0448

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 14.04.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen