Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - HPAI USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/342 av 2. mars 2015 om endring av bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa, som følge av utbrudd i statene Idaho og California

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/342 of 2 March 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza following outbreaks in the States of Idaho and California

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.03.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 798/2008 omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjeland. USA hadde i desember 2014 og januar 2015 utbrudd av høypatogen aviær influensa. Forordning (EU) nr. 342/2015 endrer vedlegg I av forordningen. Endringen består i endret regionalisering av USA og det innføres strengere importkrav for fjørfeprodukter fra områder med utbrudd av høypatogen aviær influensa.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til forordning (EU) nr. 342/2015.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/342/EU
Celexnr.: 32015R0342

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen