Endring av ACAS-forordningen

Forordning (EU) 2016/583 av 15. april 2016 som endrer forordning (EU) No 1332/2011 om fastsettelse av felles krav om bruk av luftrom, og operationelle prosedyrer for luftbårne antikollisjonssystemer.

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/583 of 15 April 2016 amending Regulation (EU) No 1332/2011 laying down common airspace usage requirements and operating procedures for airborne collision avoidance

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslag til endringsforskrift ble sendt på nasjonal høring sammen med forslag til endringsforskrift som gjennomfører forordning (EU) 2016/1185. Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen. Det kom i høringsrunden ingen kommentarer knyttet til ACAS-forskriften.

Forskrift om endring i forskrift 6. juni 2013 nr 583 om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy ble fastsatt av Luftfartstilsynet 14. desember 2016.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1332/2011 krever at turbindrevne fly med en startmasse over 5700 kg, eller som har tillatelse til å frakte mer enn 19 passasjerer, har installert et oppdatert anti-kollisjonssystem (ACAS II versjon 7.1).  ACAS II versjon 7.1 er en softwareoppdatering av eksisterende versjon 7.0.  Det er et anti-kollisjonssystem som kontinuerlig sender radiosignaler ut i luftrommet. Hvert luftfartøy har installert en transponder som fanger opp radiosignalene og sender ut et varselsignal til piloten dersom et annet luftfartøy er på kollisjonskurs. Forordningen inneholder også bestemmelser om hvordan systemet skal brukes. I tillegg kreves det at flyoperatørene utarbeider egne prosedyrer for bruk av systemet og opplæringsprogrammer som gir flybesetningen tilstrekkelig kunnskap for å bruke systemet. 

Kravet til oppdatering gjelder fra 1. mars 2012 for nye luftfartøyer og fra 1. desember 2015 for øvrige luftfartøyer.

Etter at forordning (EU) nr. 1332/2011 ble vedtatt har EU vedtatt to store regelverk som på hver sin måte griper inn i de forhold forordning (EU) nr. 1332/2011 regulerer. Dette gjelder forordning (EU) nr. 965/2012 som regulerer kravene til luftfartsoperasjoner (gjennomført i norsk rett i forskrift om luftfartsoperasjoner av 7. august 2013, nr. 956), og forordning (EU) nr. 923/2012 (SERA) som regulerer hvilke lufttrafikkregler ("rules of the air") som skal gjelde, (gjennomført i norsk rett i forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer av 22. desember 2014 nr. 1903.). 

Dagens forordning inneholder en henvisning til forordning (EØF) nr. 3922/91. Denne henvisningen er ikke lengre relevant da de operatører det her vises til ikke lengere er regulert av denne forordningen, men av forordning (EU) nr. 965/2012. Henvisningen er derfor fjernet.

Forordning (EU) nr. 1332/2011 inneholder i dag bestemmelser om operasjonelle prosedyrer som skal gjelde i situasjoner der antikollisjonssystemet gir indikasjoner til flymannskapet som kan resultere i en avvergende manøver. Dette er sikkerhetskritiske regler både for pilotene og flygelederne, og ikke minst for samhandlingen mellom disse faggruppene dersom en faresituasjon skulle oppstå. Av denne grunn har man besluttet at disse bestemmelsene bør føres over til forordning (EU) nr. 923/2012 (SERA).

Reglene som setter krav om at utstyret skal installeres i nærmere definerte luftfartøyer, samt tekniske krav til dette utstyret, beholdes i forordning (EU) nr. 1332/2011. Det samme gjelder kravet om at operatørene skal etablere prosedyrer som sikrer at mannskapet har tilstrekkelig opplæring i bruk av det nye utstyret.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 1332/2011 er hjemlet i forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 8 nr. 1 og 5 og artikkel 9 nr. 4, som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 6. juni 2013 nr. 583 om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy. Bestemmelsene som nå tas ut av denne forordningen blir tatt inn i forordning (EU) nr. 923/2012 gjennom endringsforordning (EU) 2016/ 1185 (SERA C). Forordning (EU) No 2016/583 blir gjennomført i norsk rett ved forskrift som endrer forskrift  om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reorganiseringen av regelverket vil ikke ha økonomiske eller administrativ konsekvenser hverken for flyselskapene eller Luftfartstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Det har ikke vært innhentet sakkyndige instansers kommentarer til foreliggende forslag i forkant av at rettsakten ble vedtatt i EU.

Vurdering

Endring av forordning (EU) 1332/2011 representerer i liten grad noen realitetsendring. Kravet om at turbindrevne luftfartøyer med en startmasse over 5700 kg, eller som har tillatelse til å frakte men enn 19 passasjerer skal innstallere ACAS II versjon 7.1 opprettholdes med de opprinnelige frister. Endringen innebærer i all hovedsak kun at enkelte bestemmelser flyttes til forordning (EU) 923/2012. Etter Luftfartstilsynets vurdering er dette en hensiktsmessig opprydding i regelverket. Det vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser hverken for flyselskapene eller Luftfartstilsynet.

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 583/2016
Basis rettsaktnr.: Regulation (EC) 216/2008
Celexnr.: 32016R0583

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2015
Frist returnering standardskjema: 25.01.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 156/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.10.2016
Høringsfrist: 18.11.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 14.12.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.12.2016

Lenker