EU-liste over godkjente gjenvinningsfasiliteter i tredjeland - krav til søknad m.v.

Europakommisjonens implementeringsbeslutning (EU) 2015/2398 vedrørende informasjon og dokumentasjon knyttet til søknad fra anlegg lokalisert i tredjeland om å bli inkludert på den europeiske listen over skipsgjenvinningsfasiliteter

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2398 of 17 December 2015 on information and documentation related to an application for a facility located in a third country for inclusion in the European List of ship recycling facilities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2015

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Denne endringsbeslutningen (2015/2398) springer ut av EUs skipsgjenvinningsforordning (1257/2013/EU). Skipsgjenvinningsforordningen bygger på den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong-konvensjonen), som ble vedtatt av FN sin sjøfartsorganisasjon (IMO) på en diplomatkonferanse i Hongkong i 2009. Beslutningen innebærer imidlertid særordninger utover det som er regulert i konvensjonen. Blant annet kan EU-flaggede skip bare resirkuleres / hugges opp ved fasiliteter i tredjeland som på nærmere vilkår er godkjent av EU-Kommisjonen.

Beslutningen oppstiller krav til informasjon og dokumentasjon som gjenvinningssvirksomheter lokalisert i tredjeland må oppfylle i forbindelse med en eventuell søknad om å komme på listen over godkjente gjenvinningsfasiliteter i EU (the European List). Som vedlegg til beslutningen er et skjema som både angir formatet og omfanget av informasjonen. I tillegg til informasjons- og dokumentasjonskrav som følger av skipsgjenvinningsforordnignen, bygger kommisjonsbeslutningen på utdrag fra Hongkong-konvensjonen vedlegg 5, samt relevante IMO-guidelines.

Vurdering

Det vises til omtale av basisrettsakten, forordning 1257/2013/EU. Denne er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. Implementeringsbeslutnimngen anses også som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2398
Basis rettsaktnr.: 1257/2013/EU
Celexnr.: 32015D2398

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2015
Frist returnering standardskjema: 19.01.2016
Dato returnert standardskjema: 18.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 260/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.12.2018

Lenker