EU-liste over godkjente opphuggingsfasiliteter - krav til søknad m.v.

Europakommisjonens implementeringsbeslutning (EU) 2015/2398 vedrørende informasjon og dokumentasjon knyttet til søknad om å bli inkludert på den europeiske listen over skipsopphuggingsfasiliteter

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2398 of 17 December 2015 on information and documentation related to an application for a facility located in a third country for inclusion in the European List of ship recycling facilities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2015

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten er til vurdering i EØS/EFTA-statene, men det gjøres oppmerksom på at basisrettsakten, forordning 1257/2017, ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne endringsbeslutningen (2015/2398) springer ut av EUs skipsopphuggingsforordning (1257/2013/EU). Skipsopphuggingsforordningen bygger på den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong-konvensjonen), som ble vedtatt av FN sin sjøfartsorganisasjon (IMO) på en diplomatkonferanse i Hongkong i 2009. Beslutningen innebærer imidlertid særordninger utover det som er regulert i konvensjonen. Blant annet kan EU-flaggede skip bare resirkuleres / hugges opp ved fasiliteter i tredjeland som på nærmere vilkår er godkjent av EU-Kommisjonen.

Beslutningen oppstiller krav til informasjon og dokumentasjon som opphuggingsvirksomheter lokalisert i tredjeland må oppfylle i forbindelse med en eventuell søknad om å komme på listen over godkjente opphuggingsfasiliteter i EU (the European List). Som vedlegg til beslutningen er et skjema som både angir formatet og omfanget av informasjonen. I tillegg til informasjons- og dokumentasjonskrav som følger av skipsopphuggingsforordnignen, bygger kommisjonsbeslutningen på utdrag fra Hongkong-konvensjonen vedlegg 5, samt relevante IMO-guidelines.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ettersom skipsopphuggingsforordningen ikke er tatt inn i EØS-avtalen, er Norge å regne som et tredjeland. Dette innebærer at norske opphuggingsfasiliteter må oppfylle kravene i forordningen og krav til format m.v. som følger av denne beslutningen for å kunne ta imot og hugge opp skip med EU-flagg.

Kommisjonsbeslutningen sammenstiller og tydeliggjør hvilke krav virksomheter lokalisert i tredjeland må dokumentere oppfyllelse av, men beslutningen introduserer ingen nye krav. Kommisjonen har rettslig grunnlag for å fatte en slik beslutning i skipsopphuggingsforordningen artikkel 15 (3).

Økonomiske og administrative konsekvenser

For norske opphuggingsfasiliter innebærer beslutningen at søknadsprosessen blir mer formalisert enn det som er tilfellet for fasiliteter som ligger i EU-land. Beslutningen introduserer imidlertid ingen nye krav. Kommisjonsbeslutningen får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning, verken for opphuggingsfasilitetene eller for norsk myndigheter.

Vurdering

Så lenge basisrettsakten, forordning 1257/2013/EU, ikke er tatt inn i EØS-avtalen, anses rettsakten som ikke EØS-relevant.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2398
Basis rettsaktnr.: 1257/2013/EU
Celexnr.: 32015D2398

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2015
Frist returnering standardskjema: 19.01.2016
Dato returnert standardskjema: 18.01.2016
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Nei
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker