Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2306 av 10. desember 2015 om godkjenningen av L-cystein hydroklorid-monohydrat som et fôrtilsetningsstoff til katt og hund

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2306 of 10 December 2015 concerning the authorisation of L-cystein hydrocloride monohydrate as a feed additive for cats and dogs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av et preparat av den svovelholdige aminosyren L-cystein, brukt som smaksstoff i fôr til katt og hund. Preparatet er framstilt ved hydrolyse av keratin fra fjørfe-fjør. Det er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Smaksstoffer. Det er ikke satt grenser for tillatt innhold i fôr, men på bruksanvisningen/merkingen skal det angis at tildeling av L-cystein i fôret skal avhenge av behovet katter eller hunder har for svovelholdige aminosyrer. Dessuten at en må ta hensyn til andre svovelholdige aminosyrer i fôrrasjonen.

Re-godkjenning ble vurdert av European Food safty Authority, EFSA, og deres konklusjon er at preparatet er trygt i bruk. Det er godkjent som aromastoff i mat, og derfra trekkes konklusjonen om at det også er effektivt for å gi smak til kjæledyrfôr. Siden det bare er formelle endringer i re-godkjenningen fra den opprinnelige, er preparatet gitt en overgangsperiode. I denne perioden kan lagervare preparatet og premiks der det inngår, på visse betingelser brukes opp innen en gitt dato, og den vil være 6 måneder etter rettsakten trer i kraft. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder preparatet får tilsvarende overgangsperiode av 24 måneders varighet på samme betingelser.

Re-godkjenningen av aminosyrepreparatet brukt som smaksstoff i kjæledyrfôr ble drøftet i PAFF, seksjon fôrvarer, og ble votert der i november. Med de merkekravene som var foreslått, ble det enighet om innholdet i rettsaktforslaget.r Re-godkjenningen er nå fastsatt i en forordning. Den har varighet til 31. desember 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-foskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen  konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Preparatet kan brukes som før, og med en gunstig overgangsperiode, kan også lagervaren brukes opp på gitte betingelser. Det er god ressursutnyttelse.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenning fører til at preparatet kan brukes som før, og da kan en unngå smaksendringer i de fôrvarene der det har blitt brukt hittil. Med den gunstige overgangsordningen som er foreslått, kan lagervaren brukes opp på gitte betingelser, som er en god ressursutnyttelse. Kjæledyrfôrindustrien er en betydelig industri i EU, men av svært lite omfang i Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2306
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R2306

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 70/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.11.2015
Høringsfrist: 10.01.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: