Vet. grensekontrollstasjoner 2. endr 2015

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1997 av 5. november 2015 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1997 of 5 November 2015 amending Decision 2009/821/EF as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr, som importeres til EU fra tredjestater, skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I. I tillegg lister vedlegg I i rettsakten opp hvilke animalske produkter eller levende dyr som de forskjellige veterinære grensekontrollstasjonene er godkjent til å kontrollere.

Rettsakten, beslutning (EU) 2015/1997, endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter/dyr de kan ta i mot.

Beslutning (EU) 2015/1997 gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Belgia:
- ny grensekontrollstasjon ved Brussels South Charleroi Airport (lufthavn) legges til i listen for Belgia

Spania:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved À Coruña-Laxe (havn) og Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal (havn) er godkjente for å kontrollere
- ny grensekontrollstasjon ved A Pobra-Ribeira (havn) legges til i listen for Spania

Frankrike:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Roissy Charles-da-Gaulle (lufthavn) er godkjent for å kontrollere

Italia:
- ny grensekontrollstasjon ved Cagliari (havn) legges til i listen for Italia
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Salerno (havn) er godkjent for å kontrollere
- grensekontrollstasjonene ved Milano-Linate (lufthavn) og Verona (lufthavn) er fjernet

Litauen:
- grensekontrollstasjonen ved Pagègiai (jernbane) er fjernet

Nederland:
- endring i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Amsterdam (lufthavn) og Amsterdam (havn) er godkjente for å kontrollere

Storbritannia:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Falmouth (havn) og Heathrow (lufthavn) er godkjente for å kontrollere


Rettsakten endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II.

De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for Italia.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er videreformidlet til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste.

Listen publiseres her: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser, da den kun inneholder informasjon om hvilke grensekontrollstasjoner som finnes og hvilke produkter de kan ta i mot.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten endrer listen over godkjente grensekontrollstasjon i Europa som er listet opp i TRACES og hvilke produkter disse er godkjente for å kontrollere.

Ettersom det ikke er nødvendig å gjennomføre denne listen over grensekontrollstasjoner i norsk rett vil ikke denne rettsakten kreve noe tiltak annet enn å informere de norske grensekontrollstasjonene om disse endringene slik at de kan veilede brukerne ved spørsmål.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1997
Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF
Celexnr.: 32015D1997

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2015
Frist returnering standardskjema: 11.12.2015
Dato returnert standardskjema: 11.12.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 41/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker