Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

BREF for Large Combustion Plants (LCP)

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1442 av 31. juli 2017 om etablering av BAT-konlusjoner for store forbrenningsanlegg under direktiv 2010/75/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1442 of 31 July 2017 establishing best available techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council for large combustion plants

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.09.2015

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

BAT-konklusjonen ble vedtatt 31. juli 2017

Sammendrag av innhold

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensing (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013, og det ble i 2016 vedtatt at direktivet tas inn i EØS-avtalen. Industriutslippsdirektivet er gjennomført i forurensningsforskriften og avfallsforskriften i norsk rett, og trådte i kraft 1. august 2016. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques – BAT) til å forebygge og begrense forurensning er et grunnleggende prinsipp i direktivet. Direktivet bestemmer at BAT-konklusjoner skal være referanse når det skal settes vilkår for tillatelse som omfattes av direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det fremgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker for industrivirksomhet. BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet.  Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen").  BAT-konklusjonene inneholder utslippsgrenser som er juridisk bindende og BAT-konklusjonene er en egen rettsakt (Commission Implementing Decision/Kommisjonsvedtak). BAT-konklusjoner skal ligge til grunn for fastsettelse av vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av direktivet. Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av BAT-konklusjoner vurderes og om nødvendig oppdateres, og at virksomhetene overholder disse innen fire år etter at BAT-konklusjoner er offentliggjort, jf. IED Art. 21 pkt 3. Rammen i direktivet er at referansedokumentene skal revideres innen åtte år.

BAT-konklusjonen beskriver teknikker for å redusere utslipp, og forpliktende utslippsnivå for ulike stoffer til luft og vann, såkalte BAT-AEL. Dokumentet inneholder også generelle føringer for miljøstyring, metoder og frekvenser for overvåking av utslipp til luft og vann, god drift, energieffektivitet, vannforbruk, utslipp til vann, avfallshåndtering og støy.

BAT-konklusjonene for store forbrenningsanlegg (LCP-Large Combustion Plants) gjelder:

  1. forbrenning av fast, flytende og/eller gassformig brensel i anlegg med samlet innfyrt effekt (nominell innfyrt termisk effekt) på 50 MW og over
  2. forgassing av kull eller andre brensel i anlegg med samlet innfyrt effekt (nominell innfyrt termisk effekt) på 20 MW eller høyere, men kun når aktiviteten er direkte forbundet med et fyringsanlegg
  3. nyttiggjøring av avfall i samforbrenningsanlegg for ikke farlig avfall eller farlig avfall, men kun når aktiviteten foregår i fyringsanlegg omfattet av punkt 1
     

Dokumentet omfatter ikke fyring i forbrenningsenheter mindre enn 15MW, forbrenning i prosessovner, etterforbrenningsanlegg, fakling m.v.

Dokumentet inneholder egne BAT-konklusjoner for industrispesifikke brensler som biprodukter fra kjemisk industri og fra jern- og stålindustri.

Dokumentet adresserer blant andre miljøstyringssytem, støy, overvåking av utslipp, teknikker for drift, energieffektivisering, avfallshåndtering og utslippsreduksjon, og forpliktende utslippsnivåer til luft og vann (BAT-AEL).

Merknader
Rettslige konsekvenser

BAT-konklusjoner som er tatt inn i EØS-avtalen skal legges til grunn ved fastsetting av vilkår i tillatelse etter forurensningsloven. BAT-konklusjonene vil også bli publisert på hjemmesidene til Miljødirektoratet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I Norge er det et 20-talls anlegg som omfattes av denne BAT-konklusjonen.

Fra det tidspunkt BAT-konklusjonen blir publisert og erstatter en gammel konklusjon, må tillatelse som omfattes av konklusjonen vurderes på nytt og vilkårene må oppdateres. Fastsatte vilkår må overholdes av virksomheten innen fire år, jf. IED art. 21 pkt. 3.

Det er ikke ventet at innføring av BAT-konklusjonen vil medføre vesentlige økte administrative byrder.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering 

Andre opplysninger

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1503383091262&uri=CELEX:32017D1442

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2017)5225
Rettsaktnr.: 2017/1442
Basis rettsaktnr.: 2010/0075
Celexnr.: 32017D1442

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.08.2017
Frist returnering standardskjema: 29.09.2017
Dato returnert standardskjema: 29.09.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen