EØS-notatbasen

Forlengelse av gyldigheten til miljøkriterier

Kommisjonens vedtak (EU) 2015/2056 av 13. november 2015 som endrer vedtak 2009/300/EF, 2009/563/EF, 2009/894/EF, 2011/330/EU og 2011/337/EU om å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til bestemte produkter

Commission Decision (EU) 2015/2056 of 13. November 2015 amending Decisions 2009/300/EC, 2009/563/EC, 2009/894/EC, 2011/330/EU and 2011/337/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2015

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.09.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 13. november 2015 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 17. november 2015. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 18. mars 2016, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 57/2016.

Sammendrag av innhold

Gyldighetsperioden for miljøkriterier fastsatt i vedtak 2009/300/EF, 2009/563/EF, 2009/894/EF, 2011/330/EU og 2011/337/EU forlenges til 31. desember 2016. Det dreier som om produktgruppene TV-apparater, fottøy, møbler av tre, bærebare datamaskiner og personlige datamaskiner.

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 27. juli 2015.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og  likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eler adminstrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Utkast til rettsakt ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og ble ansett EØS-relevant og akseptabel. Kommisjonens vedtak medfører ingen endringer i rettsakten.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2056
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015D2056

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.07.2015
Frist returnering standardskjema: 07.09.2015
Dato returnert standardskjema: 27.07.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 57/2016
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: