MiFID II - utkast til ufyllende Kommisjonsforordning om opplysningskrav ved søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. ../… av …som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder i henhold til artikkel 7(4) i Direktiv 2014/65/EU

Draft Commission delegated regulation (EU) No …./…of … supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards pursuant to Article 7(4) of Directive 2014/65/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte forslag til forordning til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Utkastet til Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til MiFID II (direktiv 2014/65/EU) om hvilken informasjon som skal sendes inn til tilsynsmyndigheten om foretaket, eiere og ledelse i forbindelse med søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester.


 

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen