MiFIR - utkast til kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser om oppbevaring av ordredokumentasjon

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. …/.. av [dato] som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om oppbevaring av ordredokumentasjon vedrørende finansielle instrumenter.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of [date] supplementing Directive (EU) No 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte utkast til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) artikkel 25. Den gir nærmere bestemmelser om hvilke opplysninger markedsplasser plikter å stille til rådighet for tilsynsmyndighetene.

Vurdering

Rettsakten vil etter planen as inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: Forordning 600/2014

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen