Rosmarinekstrakt i smørbart fett

Kommisjonsforordning (EU) 2016/56 av 19. januar 2016 som endrer vedlegg II i Europa- og parlamentsforordning (EU) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av rosmarinekstrakt i smørbart fett

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/56 of 19 January 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of extracts of rosemary (E 392) in spreadable fats

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.09.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder en søknad om å få bruke tilsetningsstoffet rosmarinekstrakt (E 392) til næringsmiddelkategorien 02.02.02 «Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i rådsforordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner». Søker ber om 30 mg rosmarinekstrakt/kg til fettemulsjoner med mindre en 80% fett og med mere en 15% flerumettet fett og 100  mg rosmarinekstrakt /kg til fettemulsjoner med mindre en 80% fett og med mere en 2% fisk- eller algerolje. Saken ble behandlet første gang i 2013, den gangen støttet MS søknaden under forutsetning av at EFSA ble konsultert med hensyn til eksponering og overskridelse av ADI (anbefalt daglig inntak). I henhold til artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 1331/2008 har Kommisjonen bedt "European Food Safety Authority" (EFSA) om en vurdering av angjeldende tilsetningsstoff ved oppdatering av Unionslisten i vedlegg II til forordning (EF) No 1333/2008, da det var usikkert hvor vidt oppdatering kunne antas å gi en økt helsemessig risiko eller ei. EFSA konkluderte i mai 2015 at den utvidede bruken av rosmarinekstrakt i fettpålegg på 30 mg /kg eller 100 mg/kg ikke endrer den estimerte eksponeringen mot tilsetningsstoffet av betydning, og medfører heller ingen økt helsemessig risiko.


Rosmarinekstrakt (E 392) skal benyttes i smørbart fett. Det er et teknologiske behov for antioksidanter i denne matvarekategorien og rosmarinekstrakt er vist egnet til dette formålet. For enkelhetens skyld og pga. at eksponeringen er lav foreslår KOM å bruke 100 mg/kg for begge smørbart fett.
I utkastet til regulering foreslår Kommisjonen i vedlegg II til Forordning (EU) nr. 1333/2008, i næringsmiddelkategori 02.2.2 «Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i rådsforordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner» at rosmarinekstrakt (E 392) godkjennes med maksimum 100 mg/kg og med begrensningen «kun smørbart fett med fett innhold mindre en 80%». En ny rad legges inn i Vedlegg II, Del E: «Tilsetningsstoffer godkjent for bruk i ulike næringsmiddelkategorier og vilkår for bruken».

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

Mattilsynet mener at rosmarinekstrakt er et velegnet alternativ til andre antioksidanter som er godkjent i smørbart fett. Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig                                                                                

Mattilsynet legger til grunn at utvidede bruken av rosmarinekstrakt i smørbart fett medfører ingen økt helsemessig risiko av betydning. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

 Bruken rosmarinekstrakt (E 392) i smørbart fett vil redusere harskningen og øke holdbarheten. Den utvidede vil ikke øke den helsemessige risikoen, og vi anser derfor forslaget som akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0056/2016
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32016R0056

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2015
Frist returnering standardskjema: 25.12.2015
Dato returnert standardskjema: 25.12.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 19.05.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker