Tillitsliste - tekniske spesifikasjoner og formater

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning EU 2015/1505 av 8.september 2015 om tekniske spesifikasjoner og formater vedrørende tillitslisten i henhold til artikkel 22 (5) av Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked og opphevelse av direktiv 1999/93/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1505 of 8 September 2015 laying down technical spesifications and formats relating to trusted lists pursuant to Article 22 (5) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliment and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.09.2015

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsbeslutningen ble publisert i Official Journal 9. september 2015.

Sammendrag av innhold

Europaparlamentets- og Rådsforordning nr. 910/2014 (EU om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (eIDAS-forordningen) har som formål å skape et felles europeisk grunnlag for sikker elektronisk samhandling mellom borgere, virksomheter og offentlige myndigheter, for å kunne oppnå økt effektivitet og økonomisk vekst i unionen. Etter forordningens artikkel 22 skal alle medlemsstater lage, vedlikeholde og publisere en tillitsliste med informasjon om tilbydere av kvalifiserte tillitstjenester og deres kvalifiserte tillitstjenester. Etter artikkel 22 (5) skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakt presisere informasjonen knyttet til medlemslandenes forpliktelse om å lage, vedlikeholde og publisere tillitslisten, og fastsette tekniske spesifikasjoner og formater for tillitslisten for å kunne oppfylle forpliktelsene i bestemmelsen. Formålet med tillitslisten er å etablere tillit mellom brukere av tillitstjenestene ved at listen angir status for tillitstjenesten på tilsynstidspunktet.

Gjennomføringsbeslutningens artikkel 1 stiller krav om at tillitslisten skal gi informasjon om kvalifiserte tillitstjenestetilbydere og de kvalifiserte tillitstjenestene som de tilbyr, og oppfylle de tekniske spesifikasjonene som fremkommer i gjennomføringsbeslutningens vedlegg I. Artikkel 2 i gjennomføringsbeslutningen gir medlemsstatene adgang til også å inkludere tilbydere av ikke-kvalifiserte tillitstjenester med informasjon om de ikke-kvalifiserte tillitstjenestene som de tilbyr. Dersom de ikke-kvalfiserte tillitstjenestetilbyderne inkluderes i listen må dette tydelig markeres. Tillitslisten skal kunne leses ved automatisert prosess, og artikkel 3 fastsetter derfor regler for signering av listen, ved oppfyllelse av vedlegg I. Artikkel 3 gir også anledning for medlemslandene å publisere en ikke-maskinlesbar versjon av listen, hvor innholdet i listen må være identisk med den maskinlesbare versjonen, og oppfylle de tekniske spesifikasjonene i vedlegg I. Etter artikkel 4 skal medlemslandene notifisere myndighetsorgan som er ansvarlig for tillitslisten til Kommisjonen. Denne notifiseringen skal oppfylle kravene i gjennomføringsbeslutningens vedlegg II. Det stilles også krav til sertifikatene brukt til å signere listen, som for eksempel at det skal være to eller flere sertifikater med minst tre måneders differanse i gyldighetsperioden.

Kommisjonen skal offentliggjøre medlemslandenes notifikasjon gjennom sikker kanal tilpasset automatisert prosess. Kommisjonen kan også gjøre denne informasjonen tilgjengelig i en ikke-maskinlesbar versjon.

Vedleggene I og II gir detaljerte tekniske spesifikasjoner for utarbeidelsen av tillitslisten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forutsatt at eIDAS-forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett, vil gjennomføringsbeslutningen være EØS-relevant og kan gjennomføres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av Kommisjonsbeslutning 2009/767/EC av 16.oktober 2009 som fastsetter tiltak for å gjøre elektroniske prosedyrer enklere gjennom kontaktpunkter under direktiv 2006/123/EF av Europaparlamentet og Rådet om tjenester i det indre marked... påla EØS-statene å etablere, vedlikeholde og offentliggjøre en liste med informasjon om sertifikatutstedere underlagt tilsyn. Ansvaret for å utarbeide, vedlikeholde og offentliggjøre listen ble lagt til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) som også er utpekt som tilsynsorgan etter esignaturloven.

I EØS-gjennomføringsnotat for gjennomføringen av Kommisjonsbeslutning 2009/767/EC fremkommer det at "etablering av listen vil medføre begrensede kostnader for Post- og teletilsynet. Det forventes for øvrig ubetydelige økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til vedlikehold og offentliggjøring av listen". Dette vil også gjelde for en gjennomføring av någjeldende gjennomføringsbeslutning.

Sakkyndige instansers merknader

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har deltatt i prosessen med å utarbeide gjennomføringsbeslutningen i eIDAS Expert Group, og finner innholdet akseptabelt.

Gjennomføringsbeslutningen har vært behandlet i SU-kommunikasjoner den 12.oktober 2015, hvor EØS-notatet ble godkjent.

Vurdering

Gjennomføringsbeslutningen angir nærmere bestemmelser om hva tillitslisten skal inneholde av informasjon og hva tillitslisten kan inneholde av informasjon. Vedlegg I angir detaljert beskrivelse av hva tillitslisten skal inneholde av informasjon og på hvilken måte denne informasjonen skal presenteres i tillitslisten. Dette er for at tillitslisten skal kunne leses maskinelt, slik det også stilles krav om i gjennomføringsbeslutningen.

De tekniske spesifikasjoner som gjennomføringsbeslutningen med vedlegg angir skal bidra til at alle tillitslistene skal inneholde den samme informasjonen og at tillitslistene skal kunne leses på sammen måte, og dermed bidra til å skape tillit til tillitstjenestene slik at disse tas i bruk.

NFD har tatt opp spørsmålet om ESAs rolle i henhold til art 4. EFTA-sekretariatet skal sjekke nærmere om det er behov for tilpasningstekst til denne bestemmelsen.

Konklusjon

Gjennomføringsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel og anbefales tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)1505
Rettsaktnr.: 1505/2015
Basis rettsaktnr.: 910/2014/EU
Celexnr.: 32015D1505

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.07.2015
Frist returnering standardskjema: 21.10.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: