Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser om anvendelser av posisjonsgrenser

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. .../… av [dato] som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om anvendelse av posisjonsgrenser for varederivater

Commission delegated Regulation (EU) No …/… of [date] supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of position limits to commodity derivatives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte forslag til teknisk standard (RTS) til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen er en teknisk standard som gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv nr. 2014/65/EU (MiFID II). Den gir nærmere regler om beregningsmetoden når tilsynsmyndigheten skal fastsette grenser (position limits) for hvor store posisjoner som kan holdes i varederivater etter MiFID II art. 57. Videre fastsettes nærmere regler om unntaket for posisjoner holdt av ikke-finansielle foretak og som er risikoreduserende, hva som skal anses som økonomisk ekvivalente derivater og når posisjoner skal aggregeres på konsernnivå.

Vurdering

Rettsakten vil etter planen tas inn   EØS-avtalen og gjennomføres sammen med MiFID II/MiFIR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2014/65/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen