EØS-notatbasen

MAR - utfyllende forordning om lister over finansielle instrumenter

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/909 av 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmessige tekniske standarder for innholdet av underretninger som skal sendes til kompetente myndigheter og for innsamling, offentliggjøring og vedlikehold av listen over underretninger.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/909 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the content of notifications to be submitted to competent authorities and the compilation, publication and maintenance of the list of notifications

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.04.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt i EU, men foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen.

 

Sammendrag av innhold

Forordningen er en teknisk standard som gir utfyllende bestemmelser til Market Abuse Regulation (MAR) om hvordan rapportertering mellom regulerte markeder og kompetent myndighet/ESMA skal foregå, og hva rapporteringen skal inneholde mht finansielle instrumenter. Vedlegg til reguleringen gir lettfattelige oversikter/tabeller som skal fylles ut og innsendes slik at datamaterialet blir ensartet og lett kontrollerbart.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringen av MAR og denne forordningen vil kreve endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen større betydning hverken økonomisk eller administrativt. Regelverket legger opp til samling og ensartethet mht data om finansielle instrumenter. Det er avgjørende at disse opplysningene oversendes mottaker i ensartet format. Når systemet er etablert vil reguleringen medføre besparelser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 909/2016
Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 596/2014
Celexnr.: 32016R0909

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 28.06.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker