Vet - ASF baltiske land

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/464 av 29. mars 2016 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater når det gjelder opplysningene om Estland og Polen

Commission Implementing Decision (EU) 2016/464 of 29 March 2016 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States, as regards the entries for Estonia and Poland

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.04.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha høy risiko for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Landområdene med høy sykdomsrisiko deles i soner nummerert fra I til IV etter forekomsten av sykdom hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd.

Denne rettsaken endrer vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Vedlegget listefører og klassifiserer områder med utbrudd eller funn av tilfeller med afrikansk svinepest. Endringene består i at hele område i sone III endres til sone II i Polen, grunnet ingen utbrudd i dette området siden februar 2015 og høy grad av biosikkerhet i området. Samtidig endres visse områder av sone I til sone II i Estland grunnet et tilfelle hos villsvin i februar 2016. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i beslutning (EU) 2016/464 er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2016/464 medfører derfor ingen endring av norsk rett. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 464/2016
Celexnr.: 32016D0464

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.04.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 05.04.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.04.2016

Lenker