vet-produkter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 556/2013 av 14. juni 2013 om endring av forordningene (EF) nr. 798/2008, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010 og (EU) nr. 28/2012 når det gjelder transitt av visse produkter av animalsk opprinnelse fra Bosnia og Hercegovina

Commission implementing regulation (EU) No 556/2013 of 14 June 2013 amending Regulations (EC) No 798/2008, (EU) No 206/2010, (EU) No 605/2010 and (EU) No 28/2012 as regards the transit of certain products of animal origin from Bosnia and Herzegovina

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.04.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Fordi det tok nesten ett år for Kroatia å bli innlemmet i EØS-avtalen etter at landet ble medlem av EU, var det først nødvendig å gjennomføre rettsakten etter april 2014.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer fire rettsakter som følge av at Kroatia ble medlem av EU i 2013. Dette gjelder forordningene (EF) nr. 798/2008, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010 og (EU) nr. 28/2012. Rettsakten fastsetter unntak for transitt gjennom Kroatia for fjørfe, fjørfeprodukter, hov- og klovdyr, kjøtt, bier, råmelk og melkeprodukter som kommer fra Bosnia og Hercegovina og skal til tredjeland.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Mattilsynet endret forskrift 11. mars 2013 nr. 269 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater den 25. juli 2014 for å gjennomføre endringen av forordning (EU) nr.  605/2010.

Mattilsynet endret forskrift 23. juni 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr den 24. oktober 2014 for å gjennomføre endringen av forordning (EU) nr. 206/2010,

Mattilsynet endret forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestaterden 5. januar 2015 for å gjennomføre endringen av forordning (EF) nr. 798/2008.

Mattilsynet endret forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) den 29. april 2016 for å gjennomføre endringen av forordning (EU) nr. 28/2012. Dette har ikke skjedd tidligere  på grunn av en inkurie.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 556/2013
Celexnr.: 32013R0556

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 29.04.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.05.2016

Lenker