MAR - utfyllende forordning om logger over kommunikasjon vedr. markedssonderinger

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/959 av 17. maj 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder for så vidt angår de systemer og innberetningsmodeller (logger) som skal brukes av markedsdeltagere som videregir informasjon i forbindelse med markedssonderinger, og formatet for opptegnelsene, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/959 of 17 May 2016 laying down implementing technical standards for market soundings with regard to the systems and notification templates to be used by disclosing market participants and the format of the records in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.08.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt i EU, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen har utfyllende bestemmelser til MAR (EU) 596/2014. Den gir tekniske standarder om format og innholdet i logger over kontakt mellom markedsdeltakere som gir informasjon og andre i forbindelse med markssonderinger. Informasjon som gis i forbindelse med markedssonderinger kan være innsideinformasjon og ved loggføring av slik kommunikasjon vil misbruk kunne unngås og/eller avdekkes.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringen av MAR og denne forordningen vil medføre endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 959/2016
Basis rettsaktnr.: (EU) 596/2014
Celexnr.: 32016R0959

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.06.2016
Frist returnering standardskjema: 12.10.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker