Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmidler - thifensulfuron-methyl

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1424 av 25. august 2016 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet thifensulfuron-metyl i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 når det gjelder markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1424 of 25 August 2016 renewing the approval of the active substance thifensulfuron-methyl in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.08.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Thifensulfuron-methyl regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 31. oktober 2031. Stoffet  tas ut av liste A og legges til liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen). A-listen inneholder stoffer, som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, og B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket eller etter en overgangsløsning. Søknaden for revurdering av dette stoffet kom inn før 31. august 2012, som for dette stoffet betyr at revurderingen er gjort etter en overgangsløsning beskrevet i forordning (EU) nr. 1141/2010. Det vil si at stoffet er revurdert etter kriteriene i det gamle regelverket (direktiv 91/414/EØF). Forordningen inneholder også beskrivelse av forskjellige forhold som medlemsstatene må legge spesielt vekt på ved vurdering av preparat som inneholder dette stoffet.

Merknader

Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble opprinnelig videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Listen endres løpende etter som nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. Det vil si at alle stoffene etter hvert skal revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet støttet ikke regodkjenningen av stoffet, fordi vi mener det ikke er utelukket at metabolitter av stoffet har hormonforstyrrende effekter og at stoffet derfor skulle vær omfattet av «cut-off kriteriene». Det er ellers flere toksikologiske relevante metabolitter for dette stoffet, både når det kommer til utlekking til grunnvann og  rester i mat. Ved en eventuell søknad om preparatgodkjenning i Norge, vil disse forholdene bli nærmere vurdert.

Mattilsynet anser rettsakten likevel som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Godkjent som ugrasmiddel i flere preparater i Norge: Ratio Super SX, Harmony WSB, Harmony Plus 50 T, Harmony Plus 50 SX og Harmony 50 SX. Bruksområder er gras og engbelgvekster, grønnfôrvekster og korn.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1424
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32016R1424

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.07.2016
Frist returnering standardskjema: 08.11.2016
Dato returnert standardskjema: 13.12.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 55/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker