Endr. av forordning 669/2009 - 1. halvår 2017

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2107 av 1. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2107 of 1 December 2016 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.12.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 1. desember 2016, med ikrafttredelse 1. januar 2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen, og hvilken frekvens det skal være på kontrollen.

Forordning (EU) 2016/2107 trer i kraft 1. januar 2017 og gjør følgende endringer til grunnrettsaktens vedlegg I:

Inn på listen:
- Ananas fra Benin (pesticider - næringsmidler) med en kontrollfrekvens på 20 % for den fysiske kontrollen på grunn av flere funn det siste året
- Jordnøtter (peanøtter) og avledede produkter fra Bolivia (aflatoksiner - fôrvarer og næringsmidler) med en kontrollfrekvens på 50 % på grunn av flere funn det siste året
- Druer fra Egypt (pesticider - næringsmidler) med en kontrollfrekvens på 20 % på grunn av flere funn det siste året
- Granatepler fra Tyrkia (pesticider - næringsmidler) med en kontrollfrekvens på 20 % på grunn av flere funn det siste året
- Auberginer og etiopisk eggplante fra Uganda (pesticider - næringsmidler) med en kontrollfrekvens på 20 % på grunn av flere funn det siste året
- Sesamfrø fra Uganda (salmonella - næringsmidler) med en kontrollfrekvens på 50 % på grunn av flere funn det siste året.

Ut av listen:
- Ingen endring.

Andre endringer:
- Sitroner fra Tyrkia (pesticider - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av flere funn det siste året
- Pistasjnøtter fra USA (aflatoksiner - næringsmidler) får en redusert kontrollfrekvens fra 20 % til 10 % på grunn av færre funn det siste året
- Pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam (pesticider - næringsmidler) får en redusert kontrollfrekvens fra 20 % til 10 % på grunn av færre funn det siste året
- Basilikum og mynte fra Vietnam (pesticider - næringsmidler), fjerning av varenummeret ex 20.08.9099 da dette nummeret ikke fanger opp produktene slik man ønsker.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ikke registrert noen direkteimport av ananas fra Benin, jordnøtter (peanøtter) fra Bolivia og sesamfrø fra Uganda. Hvis næringen ønsker å importere dette produktet direkte til Norge vil de måtte dekke kostnadene med grensekontrollen (dokumentkontroll og fysisk kontroll av varene). For Mattilsynet vil dette kunne innebære økt arbeidsbelastning ved grensekontrollstasjonene i forbindelse med gjennomføringen av nevnte kontroll.

Når det gjelder auberginer fra Uganda har direkteimporten av dette produktet fordelt seg slik de siste årene: 2014 - 17,6 tonn, fordelt på 90 forsendelser og to importører, 2015 - 15,2 tonn, fordelt på 133 forsendelser og fire importører, 2016: (hittil i år) 8,4 tonn, fordelt på 111 forsendelser og fire importører. Importinformasjon om etiopisk eggplante fra Uganda foreligger ikke. Direkteimporten av granatepler fra Tyrkia fordeler seg slik: 2014 - 12,1 tonn, fordelt på en forsendelse, 2015: 42,3 tonn, fordelt på fem forsendelser og en importør, 2016 - ingen registrert direkteimport. Det er registret et tilfelle av direkteimport av druer fra Egypt fra 2015 på ca. 12 tonn. Oppføringen av disse produktene på 669-listen vil medføre økte kostander for importørene av disse produktene i forbindelse med kontrollen som nå skal gjennomføres. Denne oppføringen vil også kunne medføre økt arbeidsbelastning på Mattilsynet gjennom økt kontrollaktivitet.

For produktene pistasjnøtter fra USA og sitroner fra Tyrkia har det ikke vært noen direkteimport av disse produktene i 2016, mens pitahaya fra Vietnam er vanskelig å finne tall på grunn av varenummeret som benyttes er en samlekode. Reduksjonen i kontrollfrekvensen for pistasjnøttene og pitahaya'ene vil gi næringen en besparelse i utgifter knyttet til kontrollen, samt at Mattilsynet vil kunne spare arbeid på at færre forsendelser med disse produktene skal kontrolleres. For sitronene fra Tyrkia vil det være motsatt der næringen vil få økt kostnader i forbindelse med kontrollen, mens Mattilsynet vil kunne få økt arbeidsbelastning med kontrollfrekvensøkningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Innføringen av ananas fra Benin, jordnøtter (peanøtter) og avledede produkter fra Bolivia, druer fra Egypt, granatepler fra Tyrkia, auberginer og etiopisk eggplante fra Uganda og sesamfrø fra Uganda, fremstår som fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til disse produktene. 

Reduksjonen i frekvensen på den fysiske kontrollen av forsendelser med pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam eller pistasjnøtter (med/uten skall) fra USA, er forholdsmessig ettersom det har vært få funn knyttet til disse produktene de siste månedene. Begge produkter er vei ut av 669-listen. Økingen i kontrollfrekvensen for sitroner fra Tyrkia har sammenheng med flere funn av pesticider og medlemsstatene ønsker mer informasjon før videre grep tas, og fremstår som formålstjenlig.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/2107
Celexnr.: 32016R2107

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker