Såvare - midlertidig omsetning av såkorn bygg

Kommisjonsbeslutning 2016/2242/EU av 9. desember 2016 om midlertidig tillatelse til omsetning av såvare av Hordeum vulgare L. sorten Scrabble, som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2242 of 9 December 2016 providing for the temporary marketing of seed of Hordeum vulgare L. variety Scrabble, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder en midlertidig tillatelse til innad i EU, å omsette såkorn som ikke tilfredsstiller kravet til sortsrenhet i rådsdirektiv 66/402/EF. Det gis tillatelse til å omsette 6000 tonn såkorn av klasse sertifisert andre generasjon (C2) av byggsorten Scrabble, med minimum 97 % sortsrenhet. Det ordinære kravet er 99% sortsrenhet.

Såvarevirksomhetene må søke myndighetene om tillatelse til å omsette slik vare. Søknaden skal inneholde nøyaktig den mengden såvare de ønsker å omsette. Spania er utpekt som koordinerende medlemsstat for tillatelsen gitt i denne beslutningen.

Formålet med rettsakten er å dekke behovet for såvare av  sorten Scrabble, primært i Spania.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2242/EU
Basis rettsaktnr.: 66/402/EC
Celexnr.: 32016D2242

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2016
Frist returnering standardskjema: 02.01.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 80/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen