Såvarer - nye arter og vitenskapelig navn

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2016/2109 av 1. desember 2016 om endringer i rådsdirektiv 66/401EØF når det gjelder inkludering av nye arter og vitenskapelig navn på arten "Lolium x boucheanum Kunth"

Commission Implementing Directive (EU) 2016/2109 of 1 December 2016 amending Council Directive 66/401/EEC as regards the inclusion of new species and the botanical name of the species Lolium x boucheanum Kunth

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.01.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av det vitenskapelige navnet på Lolium x boucheanum Kunth til Lolium x hybridum Hauskn. Videre utvides direktivets virksområde til også å omfatte bestemmelser om følgende arter: Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum og Vicia benghalensis. For hver art innføres det kvalitestkrav (bl.a. krav til renhet, spireevne, maksimum innhold av andre arter, maksimum innhold av bestemte ugrasarter).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten  krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052  om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052  om såvare av to grunner. Den ene endringen er svært liten og gjelder nytt vitenskapelig navn på en art. Den andre endringen vil være betraktelig mer "synlig" i det at lista over arter som er regulert blir utvidet med 22 arter, og da arter som verken produseres eller omsettes i Norge. Direktiv 66/401/EØF om handel med såvare av fôrvekster art 23a, gir  en mulighet for å bli fritatt fra forpliktelsen til å gjennomføre bestemmelsene for enkelte arter  dersom såvare av artene normalt ikke blir produsert eller markedsført i landet. EU-landene har ulik praksis og politikk med å be om unntak i henhold til art 23a for slike arter som ikke er relevante i deres land. Norge har tidligere ikke benyttet seg av denne anledningen da vi har funnet det enklest bare å ta inn bestemmelsene. Når det gjelder dette aktuelle direktivet 2016/2109/EU som nå er under vurdering, innføres bestemmelser om 22 arter som ikke er aktuelle for Norge. Bestemmelsene om disse artene, med tilhørende spesifikke kvalitetskrav, vil ta relativt stor plass i forskriften uten at de har noen praktisk betydning for de artene i Norge som forskriften retter seg mot. Vi vurderer det derfor slik at det i dette tilfellet vil være mest hensiktsmessig å be om fritak i henhold til art 23a. i direktiv 66/401/EØF.

På EU- møte i de faste komiteen 30. september var det flere land som stemte for direktiv 2016/2109/EU under forutsetning av at de fikk fritak fra forpliktelsen til å gjennomføre bestemmelsene nasjonalt. Kommisjonsbeslutning 2010/680/EU fritar mange medlemsland i henhold til blant annet art 23a. i direktiv 66/401/EØF fra å implementere kravene til produksjon og omsetning av enkelte av artene som er regulert på fellesskapsnivå. Det er 8 EU-land som har meldt til kommisjonen at de verken produserer eller omsetter artene som har blitt inkludert i direktiv 2016/2109/EU. Disse landene ønsker derfor ikke å gjennomføre bestemmelser i sitt nasjonalt regelverk. Et utkast til en beslutning som fritar landene fra forpliktelsen til å gjennomføre bestemmelsene nasjonalt, ble lagt fram for avstemning på et møte i komiteen 21. november, men ble trukket av kommisjonen igjen fordi de ønsket å se på om det var mulig å gjøre denne rettsakten mer generell. De gikk ikke nærmere inn på hva de tenkte med å gjøre rettsakten mer generell.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2109/EU
Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF
Celexnr.: 32016L2109

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.12.2016
Frist returnering standardskjema: 16.12.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.09.2017
Høringsfrist: 09.10.2017
Frist for gjennomføring: 01.01.2018

Lenker

Til toppen