Vet - ASF baltiske land

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2218 av 7. desember 2016 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater.

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2218 of 7 December 2016 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.12.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene.

Landområdene med økt sannsynlighet for sykdommen deles inn og nummeres fra en til fire.  Del fire har høyest sannsynlighet for sykdommen, og så fallende sannsynlighet til del en. Vurderingen er basert på funn hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd. Områder med høyere sannsynlighet for sykdommen er underlagt strengere restriksjoner enn områder med lavere sannsynlighet for sykdom.

Denne rettsakten endrer vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Vedlegget lister områdene i de ulike delene en til fire.

I oktober 2016 fant Latvia ASF hos villsvin i områder listeført i del en. I oktober 2016 fant Polen ASF hos villsvin i områder i del to og tre, nære grensa til områder i del en. Berørte områder flyttes til riktig del i vedlegget etter vurdering av sannsynligheten for å finne sykdom i området. Listeføringen skjerpes inn.

Siden 2015 har det ikke vært funnet noen utbrudd av ASF hos tamgris i gitte områder av Latvia og Litauen listeført i del tre. Denne bedringen av dyrehelsesituasjonen gjør at man kan forbedre listeføringen av de gitte områdene.  

Endringene i vedlegget er:

  • Områder i Latvia i del en flyttes til del to og nye områder tas inn i del en og to.
  • Områder i Polen i del en flyttes til del to og nye områder tas inn i del en.
  • Områder i Litauen og Latvia i del tre flyttes til del to.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i beslutning (EU) 2016/2218 er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2016/2218 medfører derfor ingen endring av norsk regelverk. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/2218
Celexnr.: 32016D2218

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.12.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 20.12.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen