Vet - tiltak mot AI

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2219 av 8. desember 2016 om endring av vedlegget til beslutning (EU) 2016/2122 om beskyttelsestiltak relatert til utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 in certain Member States

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2122 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avina influenza of subtype H5N8 in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 16.12.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal den 9. desember 2016 og er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget til beslutning (EU) 2016/2122. Vedlegget inneholder lister over risiko- og observasjonssoner som er opprettet i visse EU-medlemsstater som følge av utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N8, samt varigheten av regionaliseringen. Endringer fra de opprinnelige listene er det er opprettet soner rundt nye utbrudd i Tyskland og Nederland. Videre er sonene i Ungarn utvidet som følge av flere utbrudd her. I tillegg er det opprettet soner i Frankrike og Polen etter utbrudd også i disse landene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge blir ikke direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om aviær influensa. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens nettside om aviær influensa, som inneholder informasjon om utviklingen i sykdomssituasjonen i EU, inkludert denne rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gjør det enkelt for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen ved at den lister opp samtlige risiko- og observasjonssoner som er opprettet til nå, samt varigheten av regionaliseringen. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten gjør det enkelt for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen ved at den lister opp samtlige risiko- og observasjonssoner som er opprettet til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Dermed kan en unngå at det oppstår unødvendige forstyrrelser i samhandelen innenfor EØS og at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/2219/EU
Celexnr.: 32016D2219

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 09.12.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.12.2016

Lenker