Beskyt.tiltak for paanblader fra India - 2016/166

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/166 av 8. februar 2016 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av næringsmidler som inneholder eller består av paanblader (Piper Betle) fra India og om endring av forordning (EF) nr. 669/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/166 of 8 February 2016 laying down specific conditions applicable to the import of foodstuffs containing or consisting of betel leaves ('piper betel') from India and amending Regulation (EC) No 669/2009

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 25.02.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 8. februar 2016, med ikrafttredelse 12. februar 2016.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter et strengere importregime som retter seg mot alle produkter som inneholder eller består av produktet paanblader (Piper Betle) fra India. Importregimet omfatter blant annet produkter som omfattes av tolltariffens varenummer ex 14.04.9000 og alle andre produkter som kan inneholde paanblader. Personlige forsendelser er unntatt fra dette regelverket.

Importregimet krever at de omfattede forsendelsene skal importeres via et utpekt importsted, og de skal følges av et helsesertifikat og en analyserapport som bekrefter fraværet av salmonella. Forsendelsene skal gjennomgå en dokumentkontroll ved ankomst til grensekontrollstasjonen og 10 % av forsendelsene skal videre gjennomgå en identitetskontroll og fysisk kontroll.

Dette er hovedelementene i forordning (EU) 2016/166:

  • alle forsendelser omfattet av regimet skal følges av en analyserapport som bekrefter fraværet av salmonella i produktet
  • alle forsendelser omfattet av regimet skal videre følges av et helsesertifikat undertegnet av de Indiske myndighetene
  • alle forsendelser omfattet av regimet skal importeres via en utpekt grensekontrollstasjon, for Norge er dette: Oslo lufthavn, Oslo havn, Borg havn og Larvik havn
  • forsendelsene skal forhåndsvarsles seneste en dag før ankomsten av forsendelsen gjennom CED-dokumentet (innførselsdokumentet) angitt i forordning (EF) nr. 669/2009
  • alle forsendelser skal gjennomgå en dokumentkontroll på grensekontrollstasjonen
  • 10 % av forsendelsene skal videre gjennomgå en identitetskontroll og fysisk kontroll for salmonella
  • alle deler av forsendelsene skal merkes med en identitetskode, som skal samsvar med koden oppgitt på analyserapporten
  • alle kostnader tilknyttet importregimet skal dekkes av importøren

Det er også gitt en overgangsbestemmelse der forsendelser er sendt før ikrafttredelsen av denne rettsakten fortsatt kan importeres inn i EØS-området uten analyseresultatet og helsesertifikatet. Det er ikke gitt noen gyldighetsperiode for rettsakten, slik at rettsakten vil gjelde frem til India har fått kontroll på denne situasjonen vedrørende paanbladene.

Bakgrunnen for dette importregimet er omfattende funn av forskjellige salmonella strenger i paanblader (Piper Betle) fra India. Ettersom dette kan utgjøre en vesentlig fare for folkehelsen har Europakommisjonen besluttet et strengere importregime for produkter som inneholder eller består av paanblader.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i norsk rett i forskrift 12. februar 2016 nr. 149 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av paanblader fra India og forskrift 12. februar 2016 nr. 150 om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) mfl.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke til å medføre en endring i kostnadene for Mattilsynet i forbindelse med importregimet knyttet til dette produktet. Det er ikke registrert noen direkte import av paanblader fra India i forbindelse med varenummer ex 14.04.9000 de siste årene. Det vurderes også at heller ikke næringen vil påvirkes nevneverdig av dette importregimet.

Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten gjennomfører et strengere importregime for alle produkter som inneholder eller består av paanblader (Piper Betle) fra India, med bakgrunn i omfattende funn av salmonella i disse bladene og at oppføringen i forordning (EF) nr. 669/2009 ikke ser ut til å ha hjulpet.

Salmonella kan utgjøre en betydelig risiko for folkehelsen. Mattilsynet vurderer importregimet som hensiktsmessig og velbegrunnet, i forhold til målet om å beskytte folkehelsen. Ettersom Norge ikke har hatt noen direkteimport av dette produktet de siste årene vurderer Mattilsynet at importregimet heller ikke vil medføre en særlig ekstrabelastning på grensekontrollen eller næringen generelt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/0166
Celexnr.: 32016R0166

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 12.02.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker