Økodesign, bruk av toleranser til verifikasjonsformål

Kommisjonsforordning (EU) 2016/2282 av 30. november 2016 som endrer forordning (EF) 1275/2008, (EF) 107/2009, (EF) 278/2009, (EF) 640/2009, (EF) 641/2009, (EF) 642/2009, (EF) 643/2009, (EU) 1015/2010, (EU) 1016/2010, (EU) 327/2011, (EU) 206/2012, (EU) 547/2012, (EU) 932/2012, (EU) 617/2013, (EU) 666/2013, (EU) 813/2013, (EU) 814/2013, (EU) 66/2014, (EU) 548/2014, (EU) 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189, (EU) 2016/2281 med hensyn til bruk av toleranser i verifikasjonsprosedyrer

Commission Regulation (EU) 2016/2282 of 30 November 2016 amending Regulations (EC) No 1275/2008, (EC) No 107/2009, (EC) No 278/2009, (EC) No 640/2009, (EC) No 641/2009, (EC) No 642/2009, (EC) No 643/2009, (EU) No 1015/2010, (EU) No 1016/2010, (EU) No 327/2011, (EU) No 206/2012, (EU) No 547/2012, (EU) No 932/2012, (EU) No 617/2013, (EU) No 666/2013, (EU) No 813/2013, (EU) No 814/2013, (EU) No 66/2014, (EU) No 548/2014, (EU) No 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 and (EU) 2016/2281 with regard to the use of tolerances in verification procedures (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.02.2016

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble publisert i Official Journal 20. desember 2016.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27.10.2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning nr. 2016/2282 om bruk av toleranser til verifikasjonsformål er gjennomført ved endring i økodesignforskriften.

Det er en horisontal økodesignforordning om endring av regler for bruk av toleranser i verifikasjonsprosedyren i forbindelse med tilsyn med de produktspesifikke reglene under økodesigndirektivet (2009/125/EF).  Forordningen har til hensikt å sikre like konkurranseforhold og pålitelig informasjon til forbrukerne om produktenes energieffektivitet og andre relevante egenskaper for det gjeldende produkt. Det forventes at forordningen vil kunne styrke økodesignordningens troverdighet samt lette myndighetenes tilsynsarbeid.

Gjennom EU-landenes tilsyn er det avdekket at måletoleransene, som er fastsatt til myndighetenes bruk i tilsynsarbeidet, blir misbrukt av noen leverandører. Misbruket består i at toleransene benyttes i beregningene av verdiene i den tekniske dokumentasjon med henblikk på overholdelse av økodesignkravene eller for å kunne skilte med gunstigere verdier for energieffektivitet i reklamer mv.
Måletoleransen er ment å skulle benyttes kun av myndighetene i forbindelse med tilsyn med reglene.

I forordningen presiseres det at toleransene er ment til bruk for verifikasjonsformål etter den beskrevne verifikasjonsprosedyren i de berørte rettsaktenes bilag. Dette innebærer at toleransene

  • ikke må utnyttes av leverandøren til å fastlegge verdiene i den tekniske dokumentasjon, og
  • at de verdier som opplyses av leverandøren, ikke må være mer fordelaktige for leverandøren enn verdiene i den tekniske dokumentasjon.

De endrede kravene til bruk av toleranser er beskrevet nærmere i forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011.

Kommisjonsforordning nr. 2016/2282 er gjennomført ved endring i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det antas at rettsakten vil ha få eller ingen økonomiske konsekvenser i Norge verken for offentlige myndigheter, næringslivet eller privatpersoner. Dette skyldes at forordningen kun presiserer  eksisterende krav i et regelverk som allerede er gjennomført i Norge.

NVE vurderer rettsakten til å høre hjemme i gruppe 2.
 

Sakkyndige instansers merknader

NVE gjennomførte en høring den 1. april 2016 av utkast til forordning forut for behandling i EUs økodesign forskriftskomite. Videre har NVE gjennomført en høring av Kommisjonens forslag til forordning (publisert i komitologiregisteret). Denne høringen ble gjennomført som en høring om forskriftsendring og ble gjennomført i perioden juni 2016-15. august 2016.  NVE har ikke mottatt noen høringsinnspill i forbindelse med høringene.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Regelverksutformingen for toleranser er ikke blant NVEs prioriterte lot-er.  NVE vurderer forordningen til å ikke ha noen negative virkninger for norske myndigheter eller andre private interessenter.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2282
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EU
Celexnr.: 32016R2282

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2016
Frist returnering standardskjema: 11.04.2017
Dato returnert standardskjema: 30.03.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 198/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.06.2016
Høringsfrist: 15.08.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.11.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker